De tto brugperiode

De tto brugperiode
Het tweetalig onderwijs (havo, atheneum en gymnasium) bereidt leerlingen voor op het leren, studeren en werken in de 21e eeuw. Tto biedt onderwijs waarin leerlingen kunnen excelleren naar vermogen in een uitdagend leerklimaat in een internationale context, waar naast een havo- of vwo-diploma ook drie internationaal erkende certificaten behaald kunnen worden, die de kansen op toelating tot internationale universiteiten aanzienlijk verhogen.

Nadat de leerling in het voorjaar is aangemeld, volgt in april op school de inschrijving door de leerling samen met ouder(s). Belangrijk is het advies van de leerkracht van groep 8 en het leerlingvolgsysteem van de aangemelde leerling, op grond waarvan het advies voor tto is gegeven. Belangrijk zijn voorts specifieke leerling-kenmerken, zoals aanleg en een grote belangstelling voor de Engelse taal, een brede culturele en maatschappelijke belangstelling en een actieve studiehouding.

Tijdens de eerste lesweken wordt in de Engelstalige tto-vakken de nadruk gelegd op het aanleren van een specifiek begrippenkader alvorens in te gaan op de stofinhoud. Vervolgens wordt in toenemende mate nadruk gelegd op het aanleren van specifieke vakkennis en vaardigheden. Hierbij valt te denken aan het selecteren en evalueren van informatie, het analyseren van problemen en kritisch leren denken.

Omgaan met verschillen – De leerling in beeld
Door het gebruik van de activerende taaldidactiek (CLIL) wordt in de vak lessen rekening gehouden met de verschillende taalniveaus van de brugklasleerling.

Omdat talentontwikkeling een belangrijke rol speelt op de afdeling tto atheneum en tto gymnasium wordt in de eerste periode de Intelligentie Structuur Test afgenomen, evenals de School Vragenlijst (SVL). Al deze gegevens zijn een extra bron van informatie voor de mentor ter begeleiding van de leerling. Gedurende het hele schooljaar vinden leerlingenbesprekingen plaats en wordt gekeken of er interventies nodig zijn, zoals bijvoorbeeld een steunles of counseling.

De uitkomst van de Intelligentie Structuur Test stelt de docenten en begeleiders in staat snel maatwerk te leveren op het gebied van begeleiding en kan eventueel leiden tot het aanbieden van verrijkingstrajecten voor leerlingen die aan meer uitdaging behoefte hebben. In de School Vragen Lijst (SVL) geeft de leerling zelf aan hoe hij in de eerste periode op sociaal-emotioneel gebied heeft gefunctioneerd op het gebied van motivatie, welbevinden en zelfvertrouwen. Als Begaafdheids Profiel School besteedt het Porta Mosana College veel aandacht aan begaafde leerlingen. De leerling die in dit begaafdheidsprofiel past en die sociaal-emotioneel minder goed functioneert, bijvoorbeeld vanwege motivatie- of studieproblemen, krijgt hulp, bijvoorbeeld in de vorm van een persoonlijk ontwikkelingsplan.

Wereldburgerschap
De tweetalige afdeling van het Porta Mosana College leert tto-leerlingen over de grenzen te kijken en zo volwaardige wereldburgers te worden. Daarom wordt in alle tto-vakken aandacht besteed aan Europese en Internationale Oriëntatie (EIO). Leerlingen gaan in de tweejarige brugklas al op reis naar Engeland. Tijdens deze onderdompeling in Engelse taal en cultuur ervaren zij dat ze al na een half jaar tto in staat zijn om daadwerkelijk te kunnen communiceren met native speakers. De onderbouw van tto wordt afgesloten met de fieldtrip naar Berlijn. Het werken aan het thema A divided World waar de leerlingen gedurende een hele periode mee bezig zijn, draagt bij aan cultureel wereldburgerschap. Tevens helpt het leerlingen inzicht te krijgen in hun profielkeuze.