Atheneum

Het onderwijs van de afdeling atheneum op het Porta Mosana College bereidt leerlingen voor op het Wetenschappelijk Onderwijs (WO) en het Hoger Beroeps Onderwijs (HBO). Ons onderwijs legt het accent op de persoonlijke ontwikkeling van de leerling: via een activerende didactiek en differentiatie worden de leerlingen uitgedaagd hun talenten optimaal te benutten.

Talentontwikkeling
Talentontwikkeling speelt binnen het atheneum een belangrijke rol: de leerlingen kunnen o.a. deelnemen aan vakolympiades en debatwedstrijden. (Hoog)begaafde leerlingen die dit willen en aankunnen wordt een verrijkingstraject aangeboden en er is extra aandacht en studiebegeleiding voor wie dat nodig heeft. Tevens kunnen de leerlingen in de onderbouw kiezen voor een van de vijf keuzevakken en in de bovenbouw, naast het reguliere vakkenaanbod, voor een of meer extra keuze-examenvakken. Zo kunnen sportieve leerlingen  in de onderbouw kiezen voor het keuzevak Sport & Lifestyle en in de bovenbouw voor het examenvak Bewegen, Sport en Maatschappij (BSM). Leerlingen met een interesse voor techniek kunnen in de onderbouw kiezen voor het keuzevak Onderzoeken & Ontwerpen (O&O) of informatica. De creatieve leerling kan kiezen voor Kunstfabriek.

Wetenschappelijke vorming
Gedurende hun schoolloopbaan ontwikkelen leerlingen een academisch denkniveau. Dit kenmerkt zich door een kritische attitude, die blijk geeft van een brede nieuwsgierigheid en conceptueel denken. Daarom krijgen leerlingen les in wetenschappelijke vorming. Wetenschappelijke vorming gaat over techniek, onderzoek doen, duurzaamheid en filosofie, maar ook over cultuur, taal, religie en rijkdom en armoede. Zo ontwikkelen leerlingen zich als toekomstige wereldburgers, die actief deel uit maken van een mondiale samenleving.

Internationalisering en internationaal burgerschap
De jongeren van nu staan midden in de wereld. Door globalisering en internationalisering is deze wereld één global village geworden. Leerlingen hebben kennis en vaardigheden nodig om hun eigen plek te verwerven in die wereld. Hierbij valt te denken aan vreemde talen leren, kennis opdoen over andere landen en culturen, interculturele sensitiviteit ontwikkelen en inzicht krijgen in internationale relaties. Dat kan leerlingen verder helpen in hun ontwikkeling en met een toekomstige carrière, want er is een grote kans dat leerlingen in hun latere beroep samenwerken met mensen uit verschillende landen en culturen.

Tijdens bijvoorbeeld de lessen aardrijkskunde, geschiedenis, wiskunde en natuurkunde, evenals als bij de moderne vreemde talen, wordt ingespeeld op internationale ontwikkelingen. Ook bij de klassieke talen wordt structureel een link gelegd tussen kennis en cultuur uit de oudheid en onze tijd. Daarnaast worden leerlingen gestimuleerd hun maatschappelijke stage in een van de buurlanden te volgen. Via stedenreizen en uitwisselingen krijgen leerlingen de mogelijkheid om een kijkje over de grenzen te nemen.

Versterkt talenonderwijs
Door middel van doeltaal = voertaal krijgen atheneumleerlingen op een interactieve manier de moderne vreemde talen aangeleerd. Kennis van deze talen is een belangrijke voorwaarde om met mensen uit andere culturen ideeën uit te wisselen en kennis te nemen van andere waarden en normen.

Vanaf leerjaar 1 kunnen leerlingen alle moderne talen op diverse niveaus volgen. Leerlingen kunnen extra certificaten behalen voor Frans (DELF-Scolaire), Duits (Goethe) en Engels: Cambridge English Advanced (CAE) of Cambridge English Proficiency (CPE).

Bèta profilering
Ongeveer 70 % van alle vwo-leerlingen op onze school kiest in de bovenbouw een bètaprofiel. Het Porta Mosana College heeft een modern ‘sciencelab' en werkt samen met het bedrijfsleven (bijvoorbeeld DSM) en universiteiten (Maastricht, Aken, Eindhoven).

Samen met Maastricht University werken we aan een programma rondom life sciences, dat veel biedt aan leerlingen die interesse hebben in een studie geneeskunde. Samen met het Sint-Maartenscollege wordt op dit moment de mogelijkheid onderzocht om een gezamenlijk Technasium op te zetten. Met het vak Onderzoeken & Ontwerpen (O&O) worden de leerlingen hier reeds op voorbereid.

Porta Mosana Business School
Als een leerling een baan in het bedrijfsleven ambieert en/of meer wil weten over actuele economische vraagstukken, dan kan hij in de bovenbouw kiezen voor de vakken M&O (Management & Organisatie) en economie. Daarnaast kan de leerling de Porta Mosana Business School volgen. Deze VECON gecertificeerde Business School kenmerkt zich door extra aandacht voor de economische aspecten van de maatschappij en voor de talenten van leerlingen op bijvoorbeeld het gebied van ondernemerschap en ondernemendheid. Hierbij werken we samen met bedrijven en universiteiten.

Loopbaanoriëntatie en -begeleiding
Gedurende hun schoolloopbaan maken de leerlingen kennis met universiteiten en het bedrijfsleven middels deelname aan projecten, stages en meeloopdagen. Naast overdracht van kennis is er aandacht voor het aanleren van sociale vaardigheden en studievaardigheden. Meer informatie hierover vindt u op deze site bij het onderdeel Decanaat.