"Het wezenlijke in het onderwijs is niet de behandelde leerstof, doch het wakker maken."

Ernest Renan (Frans schrijver en criticus 1823-1892)

Schoolgids

In de Schoolgids 2019 - 2020 treft u de meest wezenlijke informatie omtrent de school aan:

De schoolgids voor schooljaar 2019 – 2020 betreft een conceptversie die thans voorligt ter instemming bij de ouder- en leerling geleding van de medezeggenschapsraad van onze school.

Zodra deze instemming is verkregen zal de definitieve versie van de schoolgids hier online worden geplaatst.