"Het wezenlijke in het onderwijs is niet de behandelde leerstof, doch het wakker maken."

Ernest Renan (Frans schrijver en criticus 1823-1892)

Schoolgids

In de Schoolgids 2020-2021 treft u de meest wezenlijke informatie omtrent de school aan.
Deze schoolgids ligt ter instemming bij de ouder- en leerlinggeleding van de medezeggenschapsraad van onze school.
Zodra deze instemming is verkregen zal de definitieve versie van de schoolgids hier online worden geplaatst.

Coronamaatregelen

Bij aanvang van het schooljaar zijn er coronamaatregelen van kracht. Deze maatregelen kunnen gedurende het schooljaar veranderen. Wij volgen hierbij de aanwijzingen vanuit het RIVM en LVO strikt op. De maatregelen kunnen invloed hebben op praktische zaken, zoals het ziek melden van leerlingen, de lestijden of het lesrooster. Via e-mailberichten in Somtoday en op de website houden we u hiervan op de hoogte. In deze schoolgids vindt u de reguliere procedures.