Mede­zeggen­schaps­raad

De medezeggenschapsraad (MR) is de wettelijke vertegenwoordiging van ouders, leerlingen en personeel.

Waar directie en bestuur eindverantwoordelijke zijn voor de gang van zaken in en om de school, beslissen zij niet zomaar wat er met de school gebeurt. Er is over belangrijke zaken altijd eerst overleg met de medezeggenschapsraad (MR).

Medezeggenschap in het onderwijs is wettelijk verplicht. Sinds 1981 bestond de Wet Medezeggenschap Onderwijs (WMO). Per 1 januari 2007 is de Wet Medezeggenschap op Scholen (de WMS) daarvoor in de plaats gekomen.

De MR overlegt met directie en schoolbestuur over belangrijke schoolzaken. Enkele voorbeelden:

  • de besteding van het geld van de school
  • het vaststellen van vakanties en vrije dagen
  • fuseren met een andere school
  • de manier waarop men ouders wil laten meehelpen in het onderwijs en bij andere activiteiten

Over sommige onderwerpen mag de MR het bestuur alleen adviseren, maar er zijn ook zaken waarin de MR een zwaardere stem heeft. Het bestuur mag een bepaald besluit dan pas uitvoeren als de MR er mee heeft ingestemd.

De vergaderingen van de MR zijn openbaar en vinden plaats op school, aanvang 17:00-19:00 uur. 
De vergaderdata zijn opgenomen in de jaaragenda. 


Samenstelling Medezeggenschapsraad Porta Mosana College:

VMBO    
Vacatures    
     
Havo / Vwo / Tto    
Personeelsgeleding    
Sandra Hommen s.hommen@stichtinglvo.nl Vice-voorzitter
Linda Hayes l.hayes@stichtinglvo.nl h/v
Paco Martin Gonzalez p.martingonzalez@stichtinglvo.nl Secretaris
Vacature    
     
Oudergeleding    
Berend Brouwer brouwer.berend@gmail.com Voorzitter
Anne-Marie Leufkens Anne-marie@Leufkens.be Vice-secretaris
     
Leerlingengeleding    
Tycho Raedts Tycho.Raedts@gmail.com 
PM143367@leerling.portamosana.nl 
Penningmeester
Gerianne Jacobi  Geriannejacobi2@gmail.com h/v