Havo

Schooljaar 2019-2020 startte een nieuwe havo-opleiding en een nieuwe tweetalige havo-opleiding op het Porta Mosana College. Uitgangspunt daarbij vormt enerzijds de lange ervaring in havo-onderwijs op Porta en anderzijds de succesvolle traditie van het tweetalig onderwijs.

De havo (hoger algemeen voortgezet onderwijs) is een vijfjarige opleiding die voorbereidt op een studie aan het hoger beroepsonderwijs (hbo). Leerlingen kunnen na de havo ook doorstromen naar het vwo. We dagen je uit het beste uit jezelf te halen, je talenten te ontwikkelen.

Op de havo leer je vragen te beantwoorden als “Wie ben ik? Wat kan ik? Wat wil ik?” Je leert zelfstandig werken en natuurlijk krijg je daarbij hulp van je mentor en docenten van het havo-team, want leren doe je samen!

Leren leren centraalHavoleerlingen zijn vaak snelle denkers die graag het hoe en waarom willen weten. We willen dat iedere leerling het beste uit zichzelf kan halen. Het versterken van jouw leerkracht en het stimuleren van jouw groei staat daarom centraal in ons onderwijs. Je krijgt de tijd om te groeien tijdens een tweejarige brugperiode. In de lessen wordt een heldere structuur aangeboden en is er veel aandacht voor het leren leren. Het leren leren is gericht op het aanleren van studievaardigheden en denkvaardigheden die je straks nodig hebt in de samenleving. Havoleerlingen die gedurende de tweejarige brugperiode een sterke ontwikkeling hebben doorgemaakt, kunnen opstromen naar 3 vwo.

Begeleiding door de mentor
Havoleerlingen hebben behoefte aan structuur en begeleiding.  De mentor heeft in die begeleiding een spilfunctie. In de leerlingbegeleiding staan een intensieve begeleiding van het leerproces en aandacht voor jouw  persoonlijke en sociaal-emotionele ontwikkeling voorop. 

Je mentor stimuleert je om nieuwe uitdagingen aan te gaan, van fouten te leren en goed met feedback om te gaan. Je mentor leert je dat je kunt groeien door uitdagingen aan te gaan, dat niet je talent bepalend is, maar juist wat je met dat talent doet. Volgehouden aandacht en veerkracht zijn daarbij belangrijke ingrediënten van het leerproces. Dat betekent ook niet opgeven wanneer het een keer fout gaat. Ook leren we je dat je pas echt goed wordt in iets wanneer je er veel mee geoefend hebt. De mentor wordt hierin ondersteund door het Ondersteuningsteam (O-team).

Op onze website lees je bij het kopje Ondersteuning en zorg hoe we de leerlingbegeleiding georganiseerd hebben. Op de zorgkaart lees je ons extra ondersteuningsaanbod.

Extra aandacht voor basisvaardigheden
In de havo-afdeling besteden we extra aandacht aan basisvaardigheden. Die heb je nodig om straks goed mee te kunnen doen in de maatschappij. Zo is er in havo-1 en 2 een extra uur wiskunde. In schooljaar 2021 – 2022 is het Porta Mosana College ook gestart met een pilot taalgericht vakonderwijs in havo(tto) 1 en havo(tto) 2.  Taalgericht vakonderwijs is een activerende manier van lesgeven die gericht is op versterking van de Nederlandse taalbeheersing door in alle vakken aandacht te besteden aan taalvaardigheid. Ook is er in havo(tto) 1 en havo (tto) 2 een extra uur Nederlands.

Het Porta Mosana College biedt ook NT2-les. Dat is Nederlands voor leerlingen met een anderstalige achtergrond.

Formatief handelen en summatief meten
Het meten van de voortgang van leerlingen is een integraal onderdeel van de lespraktijk. In de havo klassen bieden wij onderwijs met veel afwisseling in werkvormen en met aandacht voor directe feedback van de docent op je werk. Zo haal je je eigen leerdoelen en blijft de motivatie behouden. We meten of de leerdoelen behaald zijn met een breed scala aan formatieve werkvormen en summatieve metingen. 

Bij formatief handelen houden de docenten samen met jou goed in de gaten hoe de voortgang gedurende de periode verloopt. Middels actieve werkvormen zien jullie in welke mate de leerdoelen worden beheerst en is er ruimte om te leren van fouten. Jouw groei staat centraal. Je krijgt in de lessen continu feedback op je eigen leerproces en hebt zo de mogelijkheid om verder te groeien. Bij formatief handelen is er geen sprake van cijfermatige beoordelingen die meetellen voor de bevordering.

Een summatief meetmoment kan een proefwerk zijn, maar kan ook een inleveropdracht of practicum zijn, welke meetelt voor de bevordering. Samen met je mentor, de docenten en je ouders kijk je iedere periode hoe het met je gaat.