TOP-training

TOP= Toekomstgericht OntwikkelingsPlan

TOP-training is bedoeld voor leerlingen uit leerjaar 4 met motivatieproblemen, die dientengevolge niet overeenkomstig hun mogelijkheden presteren.

De leerlingen leren tijdens acht bijeenkomsten inzicht te krijgen in hun eigen onvermogen tot motivatie voor school en wat zij daar zelf aan kunnen doen. De training wordt in groepsverband gegeven. Elke groep bestaat uit maximaal acht leerlingen en één TOP-trainer. De trainers hebben een speciale scholing bij Stichting Leren Motiveren gevolgd.

Na twee bijeenkomsten vindt er een ouderavond plaats. Dan worden de ouders wier kind deelneemt aan de TOP-training nader geïnformeerd over de aanpak van de training en de achterliggende problematiek van onderpresterende leerlingen. Ook kunnen ouders onderling hun eerste ervaringen uitwisselen.

De selectie van de leerlingen begint met het laten invullen van een motivatie-vragenlijst door alle leerlingen uit leerjaar 4. De ingevulde lijst wordt naast de testgegevens uit de onderbouw gelegd en de ervaringen van de mentor en de vakdocenten. Alle geselecteerde leerlingen krijgen vooraf een intakegesprek met de TOP-trainer.

De training start in periode 3 en er kunnen maximaal 16 leerlingen per jaar deelnemen.