"Leraren openen de deur, maar je moet zelf naar binnen gaan."
(Chinees gezegde)

 

Schoolplan 2023-2027

 

Het voorliggende schoolplan 2023-2027 is een kwaliteitsdocument, waarin het beleid en de ambities voor de langere termijn worden geformuleerd op de verschillende beleidsterreinen van de onderwijsorganisatie. Samen met de schoolgids, het schooljaarplan en de vakwerkplannen van elke sectie geeft het schoolplan een compleet beeld van het totale onderwijs op het Porta Mosana College.

Het schoolplan bevat grosso modo een beschrijving van:

  • het onderwijskundig beleid
  • de beleidskaders en externe ontwikkelingen
  • de koers van de school
  • de organisatie (structuur)
  • het personeelsbeleid
  • het financieel beleid
  • het huisvestingsbeleid
  • het kwaliteitszorgsysteem
    (bewaking en verbetering van de kwaliteit van het onderwijs).

Met dit schoolplan voldoet het Porta Mosana College eveneens aan de wettelijke verplichting om een schoolplan te bezitten. Over de gestelde doelen wordt jaarlijks verantwoording afgelegd aan het College van Bestuur van LVO, de Inspectie van het Onderwijs, maar bovenal aan leerlingen, ouders en andere direct betrokkenen. Dit schoolplan is ingestemd door de MR. Het is leidend voor de keuzes die gemaakt worden om het onderwijs steeds beter te maken.