"Reizen is naar jezelf kijken tegen een andere achtergrond."
Jan Brokken (1949 - )

Internationalisering Porta Mosana College

Doelstelling
Internationalisering is een speerpunt van het Porta Mosana College en een vanzelfsprekend onderdeel van ons onderwijs. Een leerling die nu zijn middelbare school afrondt, maakt een grote kans terecht te komen in een internationale studie-, werk- of woonomgeving. De leerlingen moeten dus worden voorbereid op een internationale wereld. Een kennismaking met andere landen en mensen uit andere culturen geeft ze een streepje voor. Ze leren veel over de ander en over zichzelf.

Het Porta Mosana College houdt zich al jarenlang intensief  bezig met allerlei internationale projecten. Dit heeft tot het inzicht geleid dat internationalisering niet iets vrijblijvends mag zijn, maar een wezenlijk onderdeel moet uitmaken van het schoolcurriculum. We streven ernaar dat iedereen het onderwijs “internationaal competent” verlaat. Tweetalig onderwijs en versterkt talenonderwijs sluiten hier uitstekend op aan.

Onze leerlingen krijgen structureel de kans om internationale contacten aan te gaan en op verschillende terreinen met jongeren uit andere landen samen te werken. Om dit te bereiken maakt het Porta Mosana College deel uit van diverse nationale en internationale netwerken zowel op het gebied van taalverwerving als op het gebied van culturele uitwisselingen en maatschappelijke stages.

Dit zijn de uitgangspunten voor schooljaar 2019-2020:

 1. internationalisering moet meer vanuit het onderwijs komen;
 2. alle leerlingen krijgen de kans om één reis/uitwisseling in de onderbouw en één in de bovenbouw te maken;
 3. in principe geen reizen in het eindexamenjaar. 

Unescoschool
Het Porta Mosana College maakt deel uit van het wereldwijd UNESCO-scholennetwerk:  Internationale verbondenheid, verdraagzaamheid en solidariteit zijn hiervan belangrijke doelstellingen. 

Unescoscholen maken leerlingen vertrouwd met vier thema’s: duurzaamheid, vrede, culturele diversiteit en mensenrechten. 

Binnen het netwerk van Unescoscholen neemt de school deel aan een interculturele dialoog met scholen uit verschillende landen, waarbij het leren van elkaar het uitgangspunt is.

Ook hieraan zijn onderwijsprojecten gekoppeld. In de brugklas wordt bijvoorbeeld het spel Een culturele reis rond de wereld gespeeld. Via dit project maken leerlingen op een leuke en simpele manier kennis met Unesco en het begrip immaterieel erfgoed.

LinQ-school

Het LinQ-netwerk heeft als doel het versterken van het talenonderwijs Frans en Duits. De basisprincipes van de LinQ-didactiek maken het talenonderwijs efficiënter en aantrekkelijker:

 •  ‘doeltaal = voertaal’ tijdens de les;
 • een communicatieve aanpak met activerende en taakgerichte werkvormen;
 • aandacht voor land, cultuur en actualiteit;
 • authentieke taalsituaties, waarbij gebruik gemaakt wordt van internationalisering ten behoeve van taalverwerving; native speakers; eentalig lesmateriaal.
 • gebruik maken van Europese instrumenten als het Europees Referentiekader voor Moderne Vreemde Talen (ERK), internationaal erkende taalcertificaten zoals DELF juniorGoethe-Zertifikat.

  VIOS
  VIOS stelt het verankeren van internationalisering in het schoolbeleid centraal.

  Er zijn diverse uitwisselingen met partnerscholen in het buitenland, daarbij gesteund door het Nederlandse subsidieprogramma VIOS. Deze uitwisselingen vinden plaats op basis van verblijf in het gastgezin van een leerling van een buitenlandse partnerschool en bij het tegenbezoek in het gezin van onze leerling.

  Dit lopende schooljaar staan er ook weer enkele uitwisselingen gepland met partnerscholen.

  Taalassistente Frans
  Om het niveau van de leerlingen op het gebied van Frans te verhogen is er dankzij de samenwerking met het Waalse deelgewest een Franstalige docente gedetacheerd op onze locatie. Zij houdt zich o.a. bezig met de ontwikkeling van tweetalig Frans in modulaire vorm en helpt de leerlingen met spreekvaardigheid. Verder organiseert zij o.a. de maatschappelijke stage van diverse leerlingen in het Franstalige gebied.

  Euregioschool
  Het project Euregioschool is erop gericht om het buurtaal- en cultuuronderwijs te versterken. Het Porta Mosana College is in dit kader betrokken bij de inrichting en ontwikkeling van versterkt onderwijs in de Franse en Duitse taal.

  Projectdagen
  Tijdens de projectdagen wordt ook vanuit een internationale invalshoek naar het thema van de projectweek gekeken. Met name de grensregio wordt er zoveel mogelijk bij betrokken. 

  Enkele voorbeelden: Euregio Literaturpreis für Schüler, bezoek aan het Gallo-Romeins Museum in Tongeren, Thermenmuseum Heerlen, Taalstad Frans of Duits, bezoek aan Aken, Europese geschiedenis Brussel, Theatergroep Big wheel en Phileas fogg.

   

Talenonderwijs

Versterkt Engels
Leerlingen van de bovenbouw hebben de mogelijkheid om te kiezen voor versterkt Engels om een Cambridge Certificate te behalen.

Versterkt Frans
Leerlingen van de onderbouw hebben de mogelijkheid om het diploma Delf Scolaire te behalen na leerjaar 3. Het streven daarbij is niveau A2 of B1 van het Europees Referentie Kader (ERK). 

Versterkt Duits
Leerlingen in de onderbouw van het atheneum hebben de mogelijkheid een Goethe certificaat te behalen aan het einde van leerjaar 3. Streven daarbij is niveau B1 of B2 van het ERK.

Tweetalig onderwijs, tto
Naast de eentalige afdelingen kent Het Porta Mosana College tweetalige afdeling havo, atheneum en gymnasium, een door EP Nuffic gecertificeerd Senior tto, waar meer dan de helft van de vakken in het Engels wordt gegeven en waar global citizenship een speerpunt is. In de bovenbouw doen de tto-leerlingen in leerjaar 4 een Cambridge Advanced Exam en in leerjaar 6 English A2 van het International Baccalaureate, een toegangsbewijs voor internationale universiteiten. Voorts kunnen tto-leerlingen kiezen voor het vak Global Perspectives and Independent Research Report, waarin een kritische reflectie op global issues centraal staat. De leerlingen nemen deel aan een uitwisseling of stedenreizen. Een groeiende groep tto-leerlingen doet de community service learning, de maatschappelijke stage, in het buitenland of in Nederland en geeft bijvoorbeeld Engelse les op basisscholen.

Overige activiteiten
Bij alle vakken wordt aandacht besteed aan internationaal georiënteerde onderwerpen en Unescothema’s. Projecten, uitwisselingen en stedenreizen worden in de les voorbereid. Enkele voorbeelden zijn:

 • Parijs-reis voor leerlingen die het keuzevak kunstfabriek hebben;
 • uitwisseling Luik, Valencia;
 • stedenreizen naar o.a. Engeland, Berlijn, Valencia en Rome. 

 

          OVERZICHT ACTIVITEITEN INTERNATIONALISERING 2019-2020