Schoolplan en schooljaarplan

"Leraren openen de deur, maar je moet zelf naar binnen gaan."
(Chinees gezegde)

 

Schoolplan 2015-2019

Het voorliggende schoolplan 2015-2019 is het resultaat van een intensief en vruchtbaar proces. Medewerkers, leerlingen en ouders zijn betrokken geweest bij de totstandkoming van de inhoud ervan. Het schoolplan is een kwaliteitsdocument, waarin het beleid en de ambities voor de langere termijn worden geformuleerd op de verschillende beleidsterreinen van de onderwijsorganisatie. Samen met de schoolgidsen, de schooljaarplannen, teamplannen en vakwerkplannen geeft het schoolplan een compleet beeld van het Porta Mosana College havo-vwo.

Het schoolplan bevat grosso modo een beschrijving van:

  • het onderwijskundig beleid
  • de beleidskaders en externe ontwikkelingen
  • de koers
  • de organisatie (structuur)
  • het personeelsbeleid
  • het financieel beleid
  • het huisvestingsbeleid
  • het kwaliteitszorgsysteem
    (bewaking en verbetering van de kwaliteit van het onderwijs).

Met dit schoolplan voldoet het Porta Mosana College aan de wettelijke verplichting om een schoolplan te bezitten. Over de gestelde doelen wordt jaarlijks verantwoording afgelegd aan het College van Bestuur van LVO, de Inspectie van het Onderwijs, maar bovenal aan leerlingen, ouders en andere direct betrokkenen. Daarnaast hebben we natuurlijk niet alleen een schoolplan om verantwoording af te leggen: het schoolplan is samen met de schooljaarplannen een belangrijk intern sturingsdocument.

Per 1 december 2019 is het concept-Schoolplan voor 2019-2023 klaar. Dit schoolplan wordt dit jaar geconsulteerd door medewerkers, ouders en leerlingen en zal na instemming van de MR worden geplaatst.

Schooljaarverslag-schooljaarplan

Het schooljaarverslag 2018-2019 en schooljaarplan 2019-2020 betreft een conceptversie die thans voorligt ter instemming bij de medezeggenschapsraad van onze school.

Zodra deze instemming is verkregen zal de definitieve versie hier online worden geplaatst.