Vrijwillige ouderbijdrage TTO

Sinds de oprichting in 2005 van de afdeling tto van het Porta Mosana College in Maastricht geldt dat de extra kosten voor tto-leerlingen ten opzichte van reguliere leerlingen aan de ouders gepresenteerd worden. Alle extra faciliteiten voor tto-leerlingen worden betaald uit de jaarlijkse vrijwillige ouderbijdrage tto.
Aangezien het steeds om vrijwillige bijdrages gaat wordt de leerling nooit uitgesloten van deelname noch worden faciliteiten ontzegd.
Wanneer te weinig ouders betalen, kunnen activiteiten voor alle leerlingen worden geannuleerd.

De ouderbijdrage tto voor schooljaar 2023-2024 bedraagt €450,00. De belangrijkste extra uitgaven betreffen:

  1. extra lessen Engels in alle leerjaren (24%);
  2. extra lessen EIO in alle leerjaren van de onderbouw (17%);
  3. extra lessen GP in leerjaar 4 en 5 (11%);
  4. examenkosten leerlingen CAE (Cambridge Advanced in English in tto 4) en examenkosten IB English (in tto 6) (17%)
  5. scholingen en borging Engels en CLIL voor de docenten tto (10%);
  6. coördinatie tto (9%);

Met instemming van ouders tto is er in het verleden voor gekozen om de kosten van de totale 6-jarige opleiding tto in 6 gelijke delen op te splitsen.

Kosten voor meerdaagse reizen, waaraan de deelname vrijwillig is, vallen buiten deze ouderbijdrage.
In 2022-2023 kostte de fieldtrip England voor leerjaar 1 €335 Euro.

Voor vragen kunt u terecht bij; Rick Alberts, teamleider bedrijfsvoering (r.alberts@stichtinglvo.nl ) of Karin Jacobs, teamleider onderbouw tto (karin.jacobs@stichtinglvo.nl)

Alle inkomsten en uitgaven voor tto staan geoormerkt in de totale begroting en realisatie van het Porta Mosana College en worden jaarlijks gekeurd door de MR.

Ouders die graag vrijwillig willen bijdragen maar voor wie dit financieel uitdagend is, kunnen hulp vragen van school in de vorm van een betalingsregeling of van de Stichting Leergeld. Ofschoon deze stichting slechts in uitzonderlijke gevallen bijdraagt aan de specifieke ouderbijdrage tto, kan zij dat wel doen voor meerdaagse excursies of andere schoolkosten.

Voor nadere informatie: zie https://www.portamosana.nl/ouders/ouderbijdrage/stichting-leergeld/

Voor vragen kunt u terecht bij Rick Alberts, teamleider bedrijfsvoering (r.alberts@stichtinglvo.nl).