Vrijwillige ouderbijdrage

De school waar uw kind ingeschreven is, organiseert gedurende het schooljaar activiteiten voor de leerlingen die niet tot het gewone lesprogramma behoren en die dus niet door de overheid worden vergoed. Ook stelt de school een aantal voorzieningen ter beschikking aan de leerlingen. Voor de dekking van deze kosten heeft de school in overleg met de (oudergeleding van de) medezeggenschapsraad een bedrag aan vrijwillige ouderbijdrage vastgesteld.

Het is wettelijk verboden om leerlingen uit te sluiten van deelname aan activiteiten als hiervoor geen vrijwillige ouderbijdrage is betaald. Dit geldt niet alleen als de ouders niet kunnen betalen, maar ook als de ouders niet willen betalen. M.a.w.: ook als u geen vrijwillige ouderbijdrage betaalt, wordt uw zoon of dochter niet uitgesloten van deelname aan activiteiten noch worden voorzieningen ontzegd.