Oudervereniging (voorheen: ouderraad)

Het Porta Mosana college kent een oudervereniging. In het schooljaar 2018-2019 heeft de ouderraad zich omgevormd tot een vereniging. Daar heeft de ouderraad voor gekozen omdat een vereniging meer mogelijkheden geeft voor een transparante inrichting van de eigen organisatie, verdeling van taken en een verantwoord beheer van middelen. Een vereniging kan zich bovendien wat meer “onafhankelijk” van de school opstellen. De doelstellingen zijn echter niet gewijzigd.

 

Doelstelling

De oudervereniging heeft dezelfde doelstellingen als de voormalige ouderraad. Primair is de oudervereniging bedoeld om de ouderbetrokkenheid bij de school te verhogen. Uit onderzoek weten we dat sterke ouderbetrokkenheid de leeromgeving positief beïnvloed en dus uiteindelijk leidt tot betere schoolprestaties. De vereniging wil de dialoog met de docenten, het management en de leerlingen opzoeken. De oudervereniging biedt ouders een breed platform om zich uit te spreken over allerlei zaken die de school en het onderwijs betreffen. Daarnaast worden in de oudervereniging algemene thema’s besproken, zoals ontwikkelingen die de toekomst van het onderwijs in Maastricht raken (denk aan het Masterplan en de samenwerking en eventuele fusies met andere scholen), onderwijsvernieuwing, veiligheid, gezonde voeding en pedagogisch klimaat op school en daarbuiten, of meer actuele concrete thema’s zoals pesten, gebruik van alcohol en drugs. De vereniging geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de schoolleiding en de MR en is daarmee een klankbord voor de schoolleiding. De oudervereniging heeft overigens geen formeel instemmings- dan wel adviesrecht. Dat is voorbehouden aan de Medezeggenschapsraad. De oudervereniging organiseert éen of twee keer per jaar een thema-avond gewijd aan een actueel onderwerp m.b.t. leren en opvoeden waarbij een deskundige inleider wordt uitgenodigd. Deze bijeenkomsten zijn enerzijds informatief van aard maar ook gericht op het bevorderen van ouderbetrokkenheid.

 

Werkwijze en samenwerking

De oudervereniging heeft een bestuur. Het bestuur wordt door de algemene ledenvergadering die (tenminste) één keer per jaar bijeenkomt gekozen. Het bestuur behartigt de dagelijkse zaken van de vereniging en komt ca 8 keer per jaar bijeen. Daarnaast overlegt het bestuur periodiek (ca 8 keer per jaar) met het management van de school. Deze overlegbijeenkomsten zijn openbaar en dus toegankelijk voor iedere ouder. De data van deze bijeenkomsten worden onderaan deze tekst vermeld. Deze overlegbijeenkomsten blijven we “ouderraad” noemen omdat we dat nu eenmaal gewend zijn. Ouders kunnen tijdens deze bijeenkomsten zeggen wat zij van het reilen en zeilen op school vinden. De spelregel is dat hoor en wederhoor wordt toegepast en dat de communicatie er een is van “open vizier” en “wederzijds respect”. Het is niet de bedoeling dat op deze bijenkomsten persoonlijke casuïstiek wordt besproken. De vereniging kan wel helpen deze via andere kanalen bespreekbaar te maken.

Ouders kunnen ook vooraf aan het bestuur verzoeken om bepaalde onderwerpen op de agenda te zetten, door een email te sturen naar: db.or.portamosana@gmail.com .

Eén of twee keer per jaar wordt aansluitend op deze overlegbijeenkomsten de algemene ledenvergadering gehouden. Daarnaast organiseert de vereniging zoals gezegd éen of twee ouderavonden gewijd aan een bepaald thema. Afgelopen schooljaar was dat “het puberbrein”.

De oudervereniging kent zelf een werkgroep “Kwaliteit van onderwijs” en neemt ook deel aan werkgroepen van de school, o.a. aan de werkgroep “Veilige en gezonde school. Daarnaast houdt zij verbinding met de klankbordgroepen die per leerjaar zijn georganiseerd. Tot slot wordt er samengewerkt met de ouderdelegatie van de medezeggenschapsraad (de OMR) en de leerlingenraad.

 

Hoe kunt u participeren?

De oudervereniging vertegenwoordigt het liefste alle ouders. Daarom zou het fijn zijn als alle ouders ook lid worden van de vereniging. Het lidmaatschap is gratis en verplicht u verder tot niets. Het lidmaatschap geeft u het recht om op de algemene ledenvergadering mee te beslissen over de koers van de vereniging, de financiën en de samenstelling van het bestuur. Het lid worden vergt wel een handeling: u moet u aanmelden als lid via ons e-mail adres  (db.or.portamosana@gmail.com ). Een automatisch lidmaatschap is wettelijk helaas niet toegestaan. Zodra u zich heeft aangemeld kunnen wij u van informatie voorzien over onze activiteiten en de data van de ouderbijeenkomsten e.d..

Naast het lidmaatschap verwelkomen wij graag actieve ouders voor bestuursfuncties, lidmaatschap van werkgroepen en/of andere activiteiten. Graag komen wij met u in contact (db.or.portamosana@gmail.com) En ook al heeft u geen tijd voor speciale taken: op onze overlegvergaderingen bent u altijd welkom!

 

Het bestuur van de oudervereniging nodigt u van harte uit om deel te nemen aan de ouderavonden.

De 1ste ouderavond was dinsdag 8 november om 19:30 2023 op het Porta Mosana College. Ouderavonden van de oudervereniging staan open voor alle ouders en verzorgers met kinderen op het Porta Mosana College. We bespreken actuele thema’s samen met de directeur al dan niet aangevuld met andere leden van het managementteam of docenten die specifiek deskundig zijn op het onderwerp dat aan de orde is.

We gaan dit jaar een aantal ouderavonden in de vorm gieten van een “Arena gesprek”. Na een inleiding door de directeur, of een ander lid van het managementteam, vindt een open discussie plaats over de aanpak, de voordelen, de nadelen, de kansen en de risico’s. Met deze manier wordt een actieve betrokkenheid van ouders bij actuele thema’s gestimuleerd. Deze betrokkenheid versterkt het effect van de beleidsspeerpunten van de school en draagt bij aan de kwaliteit van het onderwijs. U wilt toch niet de kans laten schieten om hieraan een bijdrage te leveren? Komt dus!

We zijn begonnen op dinsdag 8 november met het onderwerp onderwijstijd en alles wat daarmee samenhangt. Hoe gaat Porta om met onderwijstijd? Wat is het onderscheid in onderwijstijd en lestijd? Hoe worden de wettelijke verplichtingen geborgd? Wat gaat goed, wat niet? Waar worstelen andere scholen mee? Het hoe en waarom van het huidige lesrooster, de functie van het OLC in relatie tot onderwijstijd, etc. etc. Uiteraard is er ook ruimte om andere (dringende) zaken aan te orde te stellen. Zo zullen de plannen m.b.t. aanpassingen aan het gebouw mb.t. de luchtkwaliteit en klimaatregeling even de revue passeren.

Naast deze Arenagesprekken zullen we ook weer één of twee thema-avonden organiseren onder leiding van externe deskundigen. Te denken valt aan thema’s zoals “generatiemanagement”, “omgaan met alcohol en drugs”, “omdenken” etc.?


De ouderavonden van de oudervereniging voor het schooljaar 2023-2024 worden spoedig vastgesteld en gecommuniceerd via het PortaNieuws en de website. Aanvang is steeds om 19:30 uur. 
De programmering wordt in overleg met de op de ouderavonden aanwezige ouders in samenwerking met de rector ingevuld. Wilt u graag een thema aandragen, kom dan naar de bijeenkomst, of mail uw voorstel naar db.or.portamosana@gmail.com.

De oudervereniging kan niet zonder leden. Iedere ouder/verzorger kan lid zijn maar dat gebeurt helaas niet automatisch na het betalen van de vrijwillige ouderbijdrage. Meldt u daarom aan op db.or.portamosana@gmail.com 

Heel graag tot ziens!Het bestuur van de oudervereniging,

Annelies Linssen, Ilona Habets, Theo Braam en Berend Brouwer