mijneindexamen.nl

Examenkandidaten vinden op de site mijneindexamen.nl van het College voor Toetsing en Examens (CvTE) relevante informatie over het centraal examen.
Op de site mijneindexamen.nl van het CvTE vind je behalve het rooster van het Centraal Examen vwo, ook informatie over de toegestane hulpmiddelen per examenonderdeel, de landelijke slaag- zakregeling en cum-laude regeling, een verwijzing naar de syllabi 2021 per vakgebied en een verwijzing naar oefenexamens op Examenblad.nl en op alleexamens.nl.