Welke brugklas past bij welk advies?

Voor alle leerlingen van het Porta Mosana College geldt dat talentontwikkeling belangrijk is en binnen ons onderwijs streven we derhalve naar maatwerk.
Tweejarige brugperiode atheneum en havo

Leerlingen met een havo/tl-advies of een havo advies zijn van harte welkom in de brugklas havo, een goede voorbereiding op het Hoger Beroeps Onderwijs ( HBO). Na een of twee jaar hebben zij de mogelijkheid op te stromen naar het atheneum.
Leerlingen met een havo/vwo-advies of vwo advies zijn welkom in de brugklas atheneum: een goede voorbereiding op het Wetenschappelijk Onderwijs (WO) en het Hoger Beroeps Onderwijs (HBO). De havo/vwo-leerling wordt begeleid om na de tweejarige brugperiode in te kunnen stromen in het atheneum-onderwijs.

Ons onderwijs legt het accent op de persoonlijke ontwikkeling van de leerling: via een activerende didactiek en differentiatie worden de leerlingen uitgedaagd hun talenten zo goed mogelijk te benutten en zo te kunnen groeien.

Tweejarige brugperiode tto havo, tto atheneum, tto gymnasium:
Leerlingen kunnen kiezen voor tweetalig onderwijs op havo, atheneum en gymnasium niveau.
Tto biedt uitzicht op extra diploma’s zoals Cambridge Advanced, IB English en Global Perspectives; certificaten die naast een einddiploma als extra credits gelden voor toelating tot de beste internationale universiteiten en hogescholen.
Leerlingen met een stevig havo advies en interesse in een internationaal en Engelstalig curriculum zijn welkom in een brugklas tto havo.
Voor leerlingen met een vwo advies is er het tweetalige atheneum.
Leerlingen met een sterk vwo advies die interesse hebben in een breed onderwijspakket, binnen een intellectueel en cultureel leerklimaat, met ruimte voor extra vakken, kunnen kiezen voor het tweetalig gymnasium. De klassieke talen en culturen vormen de rode draad in dat curriculum. De leerlingen volgen in de onderbouw zowel Grieks als Latijn en doen eindexamen in een of beide talen.

In beide taalvarianten van onze havo-, atheneum- en gymnasiumafdeling bieden we eigentijds onderwijs aan dat ondernemend, innovatief en toekomstgericht is. Het leidt jongeren op tot ondernemende burgers die zelfstandig hun weg vinden in een internationale samenleving. Zij krijgen het vak Global Perspectives (GP) dat vanaf de brugklas gegeven wordt, en waarbinnen kennis en vaardigheden, die nodig zijn voor toelating tot vervolgopleidingen, centraal staan. Leerlingen worden uitgedaagd om te werken aan complexe maatschappelijke vraagstukken.

Maatwerk voor (hoog)begaafde leerlingen
Als gecertificeerde begaafdheidsprofielschool bieden wij aan (hoog)begaafde leerlingen die extra uitdaging aankunnen verschillende begeleidingstrajecten aan. Voor alle leerlingen geldt dat talentontwikkeling belangrijk is.

Zorgleerlingen krijgen van ons de zorg die nodig is door extra begeleiding, door het aanbod van verrijking binnen en buiten de klas of bijvoorbeeld door persoonlijker leerlijnen.

Internationalisering en internationaal burgerschap uit zich in internationaal georiënteerde studieprojecten, uitwisselingen en excursies. Er zijn voor alle afdelingen telkens op maat gesneden programma’s voor de betreffende leerlingen.

Leerlingen in de bovenbouw kiezen uit een breed aanbod van profielen. Het loopbaanprogramma helpt de leerlingen hierbij de juiste keuze te maken. De keuzeprofilering van leerlingen in de bovenbouw kent twee speerpunten: binnen tweetalig atheneum en tweetalig gymnasium kiest 75% een bètaprofiel, binnen het Nederlandstalig atheneum kiest 62% voor een economisch profiel. Binnen deze groep kiezen veel leerlingen voor de Business School, een samenwerkingsproject met het bedrijfsleven en Maastricht University.

Het versterkt talenonderwijs in combinatie met kunstvakken biedt mogelijkheden tot talentontwikkeling in het profiel CM (Cultuur en Maatschappij).

In alle vier de profielen behaalt het Porta Mosana College al sinds jaren uitstekende eindexamenresultaten, zowel de gemiddelde examencijfers als het slagingspercentage. Meer informatie m.b.t. de resultaten vindt u via onderstaande knop.