Naar de brugklas

Bij de toelating tot een van onze brugklassen is het advies van de basisschool leidend. Het leerlingvolgsysteem van de basisschool bevat gegevens vanaf groep 6 t/m 8, waarbij de nadruk ligt op de scores M8. Dit LVS maakt deel uit van het onderwijskundig rapport van de basisschool.
Daarnaast adviseert de basisschool op grond van vaardigheidsscores en leerling kenmerken die horen bij het geadviseerde onderwijsniveau.
Uiteraard vindt er een overdracht plaats door de leerkracht van groep 8 aan de ontvangende school voor voortgezet onderwijs. Deze laatste volgt het advies van de basisschool.

Het Porta Mosana College biedt havo en vwo-onderwijs aan voor leerlingen met een havo/tl-advies, een havo-advies, een havo/vwo- of vwo-advies. Er is een tweejarige brugperiode.

Het ruime onderwijsaanbod kent 5 studierichtingen:

  • Havo
  • Atheneum
  • Havo tweetalig
  • Atheneum tweetalig
  • Gymnasium tweetalig


In al deze leerlijnen wordt aandacht besteed aan de speerpunten van het Porta Mosana College, zoals internationalisering, internationaal burgerschap, bèta profilering, sport en versterkt vreemde talenonderwijs, waarbij leerlingen een internationaal erkend certificaat kunnen halen (Goethe-certificaat, Delf Scolaire, Cambridge Certificate English).
Aangezien veel leerlingen uiteindelijk een bèta-profiel kiezen, is er in de onderbouw ruimschoots aandacht voor nask (een combi van natuurkunde en scheikunde), in tto heet dat Science. Leerlingen in de onderbouw kunnen kiezen voor het keuzevak Onderzoeken en Ontwerpen (O&O). In dit vak gaan leerlingen op een creatieve wijze o.a. bèta-technische uitdagingen aan.

Nederlandstalig onderwijs

In de Nederlandstalige brugperiode havo en atheneum worden de volgende vakken aangeboden: Nederlands, Engels, Frans, Duits, geschiedenis, aardrijkskunde, wiskunde, nask (natuurkunde en scheikunde), biologie, lichamelijke opvoeding, de kunstvakken drama, muziek en tekenen, en voor vwo het vak Wetenschappelijke Vorming. De havoleerlingen in leerjaar 1 en 2 krijgen naast alle reguliere lessen twee uur extra per week “leren leren”. Daarin gaat de aandacht uit naar 21ste eeuwse (studie)vaardigheden, waarin de kernvakken Nederlands, Engels en wiskunde centraal staan.
Naast de reguliere vakken kiezen de leerlingen een keuzevak. Zij maken een keuze uit: Onderzoeken en Ontwerpen, de Kunstfabriek en Sport en Lifestyle.

Tweetalig onderwijs

Tto staat voor tweetalig onderwijs. Het Porta Mosana College is door Nuffic (voorheen het Europees Platform) gecertificeerd als senior tto-school en biedt aan vwo-leerlingen een tweetalig onderwijstraject aan voor zowel gymnasium als atheneum. Mede hierdoor kunnen de leerlingen internationaal erkende certificaten behalen: een ideale voorbereiding op een grenzeloze toekomst.

De Engelstalige vakken die in tto in leerjaar 1 worden gegeven, zijn English, Geography, History, Biology, Science, Physical Education, Drama, Music en Arts. De overige vakken volgen de tto-leerlingen in de Nederlandse taal. Het aanleren van specifieke vaardigheden zoals academic skills, study skills, global citizenship en ook conatieve vaardigheden zoals zelfreflectie en samenwerken krijgen speciale aandacht bij het vak Global Perspectives, dat van leerjaar 1 t/m 6 wordt aangeboden.

Vanaf schooljaar 2019-2020 biedt het Porta Mosana College ook een tweetalige havo opleiding aan voor leerlingen met een stevig havo advies en interesse in een internationaal georiënteerd curriculum.
Naast taalvaardigheid staan daar net als bij tto atheneum en tto gymnasium burgerschapsvorming en persoonsontwikkeling centraal.

Wat doen we nog meer?

Naast het reguliere curriculum is er op het Porta Mosana College veel aandacht voor creativiteit, voor persoonlijke talentontwikkeling en ook voor gezelligheid bijvoorbeeld bij de bandavond, disco voor de onderbouw, educatieve reizen, uitwisselingen en sportactiviteiten.
Leerlingen praten ook mee in en over de organisatie van ons onderwijs in de leerlingenraad en de medezeggenschapsraad.

DSC 9821