Visie


Diplomagericht
Elke leerling wordt voorbereid op het voor hem of haar optimaal haalbare diploma door onderwijs op niveau aan te bieden.
Deze onderwijsvisie realiseren wij als volgt:

  • een bij elke leerling passend onderwijsaanbod;
  • de tijd op school - buiten de pauzes - wordt ingedeeld en benut als leertijd;
  • een onderwijskundige aanpak waarin sprake is van een duidelijke differentiatie;
  • een breed scala aan werkvormen dat het elke leerling mogelijk maakt doelmatig, actief en - binnen zijn eigen mogelijkheden en ontwikkeling - zelfstandig te leren;
  • effectieve begeleiding voor elke leerling en zo nodig een ondersteunend leeraanbod,
    zowel in de remediale als de verrijkende sfeer.

Ontwikkeling
De leerlingprofielen en de leerbehoefte van de (individuele)leerling zijn uitgangspunt voor het brede onderwijsaanbod en de inrichting van de afdelingen, het pedagogisch- didactisch model, dat vervolgens verder vertaald wordt naar de vijf afdelingen (havo, havo-tto, atheneum, atheneum-tto en gymnasium-tto), de docentprofiel(en) en de fysieke inrichting en organisatie van het onderwijs.

Binnen bovengenoemde afdelingen worden de leerlingen in de gelegenheid gesteld om doelmatig, actief en zelfstandig te leren in een contextrijke, internationale omgeving. Daarnaast doet ons onderwijs recht aan de verschillen tussen leerlingen met als doel de
optimale ontwikkeling van ieders talenten. De vernieuwing van het onderwijs op de locatie is erop gericht dit maatwerk voor al onze leerlingen tot stand te brengen.

Mentoren zijn de spil bij de begeleiding van leerlingen. Docenten zijn pedagogisch en didactisch in staat om gedifferentieerd les te geven.

Voor de ontwikkeling van het kind, maar ook voor het algemene leer- en leefklimaat binnen de school, is het belangrijk dat de ouders/verzorgers betrokken zijn bij de school. Ouders en school hebben hun eigen rol en verantwoordelijkheid binnen de ontwikkeling van de leerling. Daarvoor is een goede communicatie van groot belang.

Kwaliteiten en talenten
Zowel leerlingen als medewerkers worden in een uitdagende en ambitieuze leeromgeving gestimuleerd hun kwaliteiten en talenten op allerlei gebieden te ontplooien. Daarbij
worden leerlingen uitgedaagd het beste uit zichzelf te halen, zowel op cognitief gebied als op het gebied van persoonlijke en sociale ontwikkeling. Medewerkers worden gestimuleerd zich structureel te blijven ontwikkelen o.a. op het gebied van vakkennis, pedagogisch-didactische begeleiding, onderwijskundig onderzoek, persoonlijke en sociale ontwikkeling.

Leer- en leefklimaat
De school zorgt voor een veilig, tolerant en inspirerend leer- en leefklimaat voor leerlingen en medewerkers. Dit bereiken we door leerlingen en medewerkers in kleinere teams onder te brengen, waarin ze samen verantwoordelijk zijn voor de resultaten en een respectvolle omgang met elkaar en hun omgeving. De docenten waarborgen de kwaliteit van het onderwijs en een stimulerend leer- en leefklimaat, waarin het zelfvertrouwen van leerlingen groeit. De leerlingen voelen zich uitgedaagd, leren hun mening beargumenteerd en op respectvolle wijze te uiten, zowel in de klas als tijdens presentaties en optredens. Het Porta Mosana College vindt het belangrijk dat er nadruk wordt gelegd op mogelijkheden, niet op beperkingen.