Vrijwillige ouderbijdrage

Karakter van de ouderbijdrage
De ouderbijdrage is vrijwillig. De ouders/verzorgers zijn vrij in het al dan niet accepteren van de hier beschreven voorwaarden. Na acceptatie van de voorwaarden zijn de ouders/verzorgers verplicht de ouderbijdrage te betalen.

Specificatie activiteiten en voorzieningen
De klassikale activiteiten en voorzieningen waarvoor de ouderbijdrage wordt gebruikt en de daarbij behorende kosten, staan vermeld op het u toegezonden digitale keuzeformulier. Met het accepteren van deze voorwaarden geven ouders/verzorgers aan akkoord te gaan met deelname aan de gekozen activiteiten en het gebruik van de aangeboden en gekozen voorzieningen. Ouders/verzorgers zullen de daarbij horende kosten voldoen.

 

Betaling van de ouderbijdrage
Het bedrag dat de ouder betaalt ten behoeve van activiteiten, voorzieningen en verbruiksmaterialen wordt berekend op basis van de in overleg met de MR vastgestelde tarieven.

Voor dit bedrag ontvangt de ouder een factuur namens de school. Deze dient binnen 35 dagen na ontvangst te worden betaald.

De ouder kan kiezen voor betaling in 5 gelijke maandelijkse termijnen. Deze termijnen vervallen op 30 november, 31 december, 31 januari, 28 februari en 31 maart.