Vrijwillige ouderbijdrage
Karakter van de ouderbijdrage


De ouderbijdrage is vrijwillig. De ouders/verzorgers zijn vrij in het al dan niet accepteren van de hier beschreven voorwaarden. Na acceptatie van de voorwaarden zijn de ouders/verzorgers verplicht de ouderbijdrage te betalen.

Specificatie activiteiten en voorzieningen

De klassikale activiteiten en voorzieningen waarvoor de ouderbijdrage wordt gebruikt en de daarbij behorende kosten, staan vermeld op het u toegezonden digitale keuzeformulier. Met het accepteren van deze voorwaarden geven ouders/verzorgers aan akkoord te gaan met deelname aan de gekozen activiteiten en het gebruik van de aangeboden en gekozen voorzieningen. Ouders/verzorgers zullen de daarbij horende kosten voldoen.

Ouders/verzorgers die de voorwaarden niet accepteren geven daarmee aan geen gebruik te willen maken van de aangeboden activiteiten en voorzieningen. De leerling wordt uitgesloten van iedere activiteit of voorziening.

Vindt die activiteit plaats gedurende schooltijd, dan  biedt de school een vervangend programma aan dat de leerling verplicht is te volgen.

Onvoorziene activiteiten

Het is mogelijk dat voor onvoorziene activiteiten gedurende het schooljaar een extra bijdrage op vrijwillige basis aan de ouders/verzorgers wordt verzocht. Deze voorwaarden zijn ook daarop van toepassing.

Reductie- en kwijtscheldingsregeling

De gemeente Maastricht kent een Declaratieregeling voor schoolkosten.

De school verleent onder de hierna genoemde omstandigheden, op verzoek van de ouders/verzorgers, gehele dan wel gedeeltelijke kwijtschelding:

  • indien het gezinsinkomen niet hoger is dan de voor de ouders/verzorgers geldende bijstandsnorm;
  • indien op één van de ouders/verzorgers de Wet Schuldsanering Natuurlijke personen van toepassing is verklaard;
     

Indien de ouders/verzorgers niet voldoen aan deze voorwaarden, maar van mening zijn dat zij op grond van andere bijzondere omstandigheden niet of niet geheel in staat zijn om de ouderbijdrage te betalen, kunnen zij een verzoek om gehele dan wel gedeeltelijke kwijtschelding indienen bij de schoolleiding.

De schoolleiding beslist in alle gevallen over de toepassing van de kwijtscheldingsregeling. Meer informatie is in de schoolgids terug te vinden.

Betaling van de ouderbijdrage

Het bedrag dat de ouder betaalt ten behoeve van activiteiten, voorzieningen en verbruiksmaterialen wordt berekend op basis van de in overleg met de MR vastgestelde tarieven.

Voor dit bedrag ontvangt de ouder een factuur namens de school. Deze dient binnen 35 dagen na ontvangst te worden betaald.

De ouder kan kiezen voor betaling in 5 gelijke maandelijkse termijnen. Deze termijnen vervallen op 30 november, 31 december, 31 januari, 28 februari en 31 maart.

Als de aan een activiteit of voorziening verbonden kosten niet (tijdig) worden betaald, betekent dit dat de leerling van de desbetreffende activiteit of voorziening kan worden uitgesloten.

De hoogte en de wijze van besteding van de vrijwillige ouderbijdrage ligt op dit moment ter instemming bij de oudergeleding van de Medezeggenschapsraad.

U vindt de keuzeformulieren jaarkosten 2019-2020 (nog onder voorbehoud) per leerjaar op deze website.