Ouderbijdrage tto

 

Sinds de oprichting in 2005 van de afdeling tto van het Porta Mosana College in Maastricht geldt, dat de meerkosten voor tto-leerlingen ten opzichte van reguliere leerlingen aan de ouders doorberekend worden. Alle extra faciliteiten voor tto-leerlingen worden betaald uit de jaarlijkse ouderbijdrage tto.

De ouderbijdrage tto voor schooljaar 2019-2020 bedroeg €400,00. De belangrijkste extra uitgaven betreffen:

  1. extra lessen Engels in alle leerjaren (24%);
  2. extra lessen EIO in alle leerjaren van de onderbouw (17%);
  3. extra lessen GP in leerjaar 4 en 5 (11%);
  4. examenkosten leerlingen CAE (Cambridge Advanced in English in tto 4) en examenkosten IB English (in tto 6) (17%)
  5. scholingen en borging Engels en CLIL voor de docenten tto (10%);
  6. coördinatie tto (9%);

Met instemming van ouders tto is er in het verleden voor gekozen om de kosten van de totale 6-jarige opleiding tto in 6 gelijke delen op te splitsen.

Kosten voor meerdaagse reizen, waaraan de deelname vrijwillig is, vallen buiten deze ouderbijdrage. In 2018-2019 kostte de fieldtrip England voor leerjaar 1 €335,- en de fieldtrips naar Valencia of Rome voor leerjaar 5 respectievelijk €525,- en €635,-  .

Alle inkomsten en uitgaven voor tto staan geoormerkt in de totale begroting en realisatie van het Porta Mosana College en worden jaarlijks gekeurd door de MR.

Ouders voor wie betaling van de ouderbijdrage niet (meer) mogelijk is, kunnen hulp vragen van school in de vorm van een betalingsregeling of van de Stichting Leergeld. Ofschoon deze stichting slechts in uitzonderlijke gevallen bijdraagt aan de specifieke ouderbijdrage tto, kan zij dat wel doen voor meerdaagse excursies of andere schoolkosten.

Voor nadere informatie: zie https://www.portamosana.nl/ouders/ouderbijdrage/stichting-leergeld/

Voor vragen kunt u terecht bij Ben Perry, teamleider tto (b.perry@stichtinglvo.nl).