Ouderbijdrage

De school waar uw kind ingeschreven is, organiseert gedurende het schooljaar activiteiten voor de leerlingen die niet tot het gewone lesprogramma behoren en die dus niet door de overheid worden vergoed. Ook stelt de school een aantal voorzieningen ter beschikking aan de leerlingen. Voor de dekking van deze kosten heeft de school in overleg met de (oudergeleding van de) medezeggenschapsraad een bedrag aan ouderbijdrage vastgesteld.