Atheneum tweede fase

Voorbereiding eindexamen en vervolgstudie
De bovenbouw atheneum kent een driejarig curriculum, waarin de leerlingen worden voorbereid op het eindexamen dat toegang biedt tot het Wetenschappelijk Onderwijs (WO) en het Hoger Beroeps Onderwijs (HBO). Zij volgen onderwijs in één van de vier profielen: Cultuur en Maatschappij, Economie en Maatschappij, Natuur en Gezondheid of Natuur en Techniek. Om in atheneum 6 tot een weloverwogen keuze voor een vervolgopleiding te komen volgen alle bovenbouw vwo leerlingen een driejarig LOB-traject (Loopbaan Oriëntatie en Begeleiding). Dit is een individueel traject dat de leerling doorloopt aan de hand van opdrachten en activiteiten. Naast het bezoeken van Open Dagen en meeloopdagen nemen in atheneum 5 alle leerlingen deel aan de WO-avond, een breed opgezette bachelor informatieavond verzorgd door vier grote universiteiten uit Zuid-Nederland.

Omgaan met verschillen
Talentontwikkeling speelt net als in de onderbouw atheneum een belangrijke rol. In de lessen worden de leerlingen via activerende didactiek en differentiatie uitgedaagd hun talenten optimaal te benutten. Alle leerlingen krijgen de mogelijkheid om naast het reguliere vakkenaanbod één of meer extra keuze-examenvakken te kiezen. In het kader van begaafdheidsprofielschool hebben (hoog)begaafde atheneumleerlingen die dat willen en aankunnen de mogelijkheid een verrijkingstraject te volgen. De verrijkingsmogelijkheden zijn binnen de bovenbouw vwo heel divers. Zo kunnen de leerlingen bijvoorbeeld een Masterclass op de universiteit volgen en deelnemen aan vakolympiades en debatwedstrijden zoals het Model European Parliament en Meet the Boss.

Burgerschapsvorming
De afdeling atheneum heeft tot taak de leerling voor te bereiden op hun toekomstige positie in een mondiale samenleving. Dit wordt o.a. vorm gegeven door het vak maatschappijleer. In de bovenbouw atheneum vervullen alle leerlingen een maatschappelijke stage bij een non-profit organisatie. De ervaring leert dat een dergelijke stage ook bijdraagt in de bepaling van een toekomstige studie.

Sport
Sport neemt op het Porta Mosana College een prominente rol in. Naast de reguliere lessen Lichamelijke Opvoeding (LO) kunnen leerlingen in leerjaar 1 en 2 kiezen voor Sport en Lifestyle. In de bovenbouw kunnen leerlingen kiezen voor het schoolexamenvak Bewegen, Sport en Maatschappij (BSM). Centrale doelstelling bij BSM lessen is verrassend, vernieuwend en uitdagend bewegingsonderwijs bieden. Daarom worden alle BSM lessen op locatie uitgevoerd. Eventueel kunnen leerlingen in aanmerking komen voor een topsportpas. Topsporters hebben faciliteiten, waardoor ze studie en topsport zo goed mogelijk kunnen combineren.

Meer informatie vindt u in het document inrichting Tweede Fase (PDF):