Vwo leerjaar 3

Profielkeuze en voorbereiding op de bovenbouw in 3 atheneum
De voorbereiding op de profielkeuze en de overstap naar de bovenbouw (Tweede Fase) lopen als een rode draad door het programma van 3 atheneum. 

Plusproject
In het derde leerjaar worden de leerlingen voorbereid op hun stap richting de Tweede Fase. Om hier vorm en inhoud aan te geven wordt op deze school vanuit decanaat en mentoraat het Plusproject georganiseerd. Het plusproject en het daaruit voortkomende Plusdocument hebben als doel de leerlingen zich inhoudelijk te laten oriënteren op de vakken van de Tweede Fase. De leerlingen maken drie praktische opdrachten tijdens de projectdagen van periode 1 en 3  voor profiel- en keuze examenvakken. De inhoud en beoordeling van deze opdrachten hebben een voorspellende waarde voor het succesvol doorlopen van deze vakken in de bovenbouw vwo en tto. Zo worden de leerlingen goed voorbereid op hun stap richting de Tweede Fase.

Toekomstplan
Leerlingen van 3 atheneum maken voor het eerst in hun leven een keuze die richtinggevend kan zijn voor het verdere verloop van hun loopbaan door studie en beroep. Daarvoor is het belangrijk een begin te maken met het opstellen van een toekomstplan, waarin zij moeten proberen antwoorden te vinden op belangrijke vragen als “Wie ben ik?”, “Wat wil ik?” en “Wat kan ik?”.

Het programma van de mentorlessen, van wetenschappelijke vorming en de profieloriënterende projecten van het Plusproject bieden de leerlingen voldoende aanknopingspunten om dat toekomstplan in de steigers te zetten en aan het eind van het schooljaar een verantwoorde profielkeuze te maken.

Advisering
Halverwege periode 3 maken de leerlingen hun voorlopige profielkeuze. De definitieve keuze wordt in begin van periode 4 gemaakt als de resultaten van periode 3 en de adviezen die alle vakdocenten hebben uitgebracht door de mentor met de ouders en hun kind zijn besproken. Om naast het schooladvies ook een onafhankelijk profieladvies te kunnen uitbrengen nemen wij elk jaar in samenwerking met Profiel ASL een uitgebreid capaciteiten-aanlegonderzoek af. De uitslag hiervan wordt eveneens door de mentor besproken met ouders en leerlingen. Al deze gegevens moeten helpen het toekomstplan vorm te geven en de meest geschikte leerroute te kiezen. 

Vaardigheden
Om in de bovenbouw en later tijdens de vervolgopleiding succesvol te kunnen zijn, moeten leerlingen niet alleen over voldoende kennis maar ook over een aantal belangrijke vaardigheden beschikken.

In alle vakken en tijdens de mentorlessen wordt veel aandacht besteed aan het aanleren en trainen van vaardigheden, die behoren bij het profiel van een vwo-leerling zoals:

  • Creatief denken
  • Een nieuwsgierige attitude
  • Doorzettingsvermogen
  • Samenwerken
  • Plannen
  • (Zelf)reflectie
  • Elkaar aanspreken op gedrag
  • Interviewen
  • Presenteren