Porta Mosana

Schoolplan 2015-2019

Leraren openen de deur, maar je moet zelf naar binnen gaan.

(Chinees gezegde)

Het voorliggende schoolplan 2015-2019 is het resultaat van een intensief en vruchtbaar proces. Medewerkers, leerlingen en ouders zijn betrokken geweest bij de totstandkoming van de inhoud ervan. Het schoolplan is een kwaliteitsdocument, waarin het beleid en de ambities voor de langere termijn worden geformuleerd op de verschillende beleidsterreinen van de onderwijsorganisatie. Samen met de schoolgidsen, de schooljaarplannen, teamplannen en vakwerkplannen geeft het schoolplan een compleet beeld van het Porta Mosana College havo-vwo.


Het schoolplan bevat grosso modo een beschrijving van:

het onderwijskundig beleid

de beleidskaders en externe ontwikkelingen

de koers

de organisatie (structuur)

het personeelsbeleid

het financieel beleid

het huisvestingsbeleid

het kwaliteitszorgsysteem
    (bewaking en verbetering van de kwaliteit van het onderwijs).

Met dit schoolplan voldoet het Porta Mosana College aan de wettelijke verplichting om een schoolplan te bezitten. Over de gestelde doelen wordt jaarlijks verantwoording afgelegd aan het College van Bestuur van LVO, de Inspectie van het Onderwijs, maar bovenal aan leerlingen, ouders en andere direct betrokkenen. Daarnaast hebben we natuurlijk niet alleen een schoolplan om verantwoording af te leggen: het schoolplan is samen met de schooljaarplannen een belangrijk intern sturingsdocument.

Schoolplan 2015-2019