Porta Mosana

Schoolgids 2018 - 2019

Het wezenlijke in het onderwijs is niet de behandelde leerstof, doch het wakker maken.

Ernest Renan (Frans schrijver en criticus 1823-1892)

In de Schoolgids 2018 - 2019 treft u de meest wezenlijke informatie omtrent de school aan:

De schoolgids voor schooljaar 2018 – 2019 betreft een conceptversie die thans voorligt ter instemming bij de ouder- en leerling geleding van de medezeggenschapsraad van onze school.

Zodra deze instemming is verkregen zal de definitieve versie van de schoolgids hier online worden geplaatst.