Porta Mosana

Financiën

Financiën

Wat beeldhouwwerk is voor een stuk marmer, dat is onderwijs
voor de menselijke ziel.

Joseph Addison, Engels politicus, schrijver en dichter, 1672-1719

 

Financiën

Het onderwijs in Nederland wordt in principe door de overheid betaald. Met de bedragen die de school hiervoor van de overheid krijgt kunnen niet alle kosten gedekt worden. Hierbij gaat het om (extra) activiteiten, verstrekkingen en verbruiksmaterialen. De school kan u hiervoor om een vergoeding vragen; dit noemen we de vrijwillige ouderbijdrage.

Niet onder vrijwillige ouderbijdrage vallen de kosten voor het tweetalig onderwijs Engels vwo 1-6 (tto), de kosten voor het keuzevak Sport & Lifestyle in leerjaar 1, 2, 3 alsmede het vak Bewegen, Sport en Maatschappij (BSM) in leerjaar 4, 5, 6.

Sinds de oprichting van de afdeling tto van het Porta Mosana College in Maastricht geldt, dat de meerkosten voor tto leerlingen ten opzichte van reguliere vwo leerlingen aan de ouders doorberekend worden. Alle extra faciliteiten voor tto leerlingen worden betaald uit de jaarlijkse ouderbijdrage tto. Te denken valt aan extra lessen Engels in alle leerjaren, extra lessen GP in leerjaar 4 en 5, coördinatie tto, scholingen Engels en CLIL voor de docenten tto, contributies aan Nuffic (voorheen Europees Platform) en IBO Genève (vanwege IB English), examenkosten CAE (Cambridge Advanced in English) en examenkosten IB English, en aanvullende financiering van speciale excursies of projecten. Met instemming van ouders tto is er in het verleden voor gekozen om de kosten van de totale 6 jarige opleiding tto in 6 gelijke delen op te splitsen.

Alle inkomsten en uitgaven voor tto staan zorgvuldig geoormerkt in de totale begroting en realisatie van het Porta Mosana College en worden jaarlijks gekeurd door de MR.

De ouderbijdrage voor schooljaar 2018-2019 bedraagt €400,- per jaar.

Voor vragen kunt u terecht bij Ben Perry, teamleider tto (b.perry@lvomaastricht.nl).

Schoolkosten

De school conformeert zich aan de ‘Gedragscode Schoolkosten Voortgezet Onderwijs’, die onder meer is opgesteld door vertegenwoordigers van ouderorganisaties. 

In de schoolgids 2018-2019, hoofdstuk financiën, vindt u hierover volgend schooljaar meer algemene informatie. De hierin genoemde bedragen zijn geldig voor het schooljaar 2018-2019. U vindt de keuzeformulieren jaarkosten 2018-2019 per leerjaar op deze website. De genoemde bedragen zijn ter instemming aan de oudergeleding van de MR voorgelegd en hebben instemming verkregen.

Gedragscode Schoolkosten Voortgezet Onderwijs