background

DECANAAT / LOOPBAANORIËNTATIE EN -BEGELEIDING

Loopbaanoriëntatie en Begeleiding (LOB) wordt op het Porta Mosana College gezien als een brede meerwaarde in de ontwikkeling van de leerling, in het kader van ‘talentontwikkeling en doorstroom binnen school en naar vervolgonderwijs’. Daartoe ontwikkelt het LOB-beleid zich blijvend en zal het de komende jaren nauwer verweven worden met het vak Vaardigheden Educatie (VE), Maatschappelijke Stage, Profielwerkstuk, het mentoraatsprogramma en vaklessen.

Visie en Beleid:

De vragen “wie ben ik, wat wil ik en wat kan ik” staan centraal in de schoolloopbaan van leerlingen. Dit proces wordt aangestuurd door de afdeling LOB. LOB staat niet als vak ingeroosterd in het lesrooster, maar zit verweven in verschillende vakken (m.n. mentoraat en VE).

Het LOB programma is duidelijk zichtbaar vanaf het 3e leerjaar. Hier richten leerlingen zich op de keuze van het profiel en vakkenpakket tijdens vaklessen, mentorles en VE. Vanaf leerjaar 4 wordt een individueel traject doorlopen dat onder meer gericht is op het vinden van een geschikte vervolgopleiding: De leerling gaat vanuit een oriënterende fase d.m.v. activiteiten en opdrachten naar de verdiepende en vergelijkende fase om uiteindelijk een weloverwogen beslissing te nemen. De leerlingen worden daarbij ondersteund door een digitale leeromgeving: portamosana.dedecaan.net.

Daarnaast staat, gelet op doorstroom en talentontwikkeling, het begeleiden van leerlingen naar ‘een flexibele loopbaan gedurende hun leven’ centraal. Leerlingen worden geactiveerd om zelfsturend en zelfverantwoordelijk in hun loopbaan te staan. Om dit te ontwikkelen richt LOB zich in de LOB-opdrachten, de mentorlessen en VE, op vijf loopbaancompetenties (Meijers/Kuijpers)