background

Internationalisering Porta Mosana College

Reizen is naar jezelf kijken tegen een andere achtergrond

Jan Brokken (1949 - )


Overzicht activiteiten internationalisering 2016-2017

Doelstelling

In een steeds meer globaliserende wereld is het van belang om oog te hebben voor de internationale context van onderwijs. Kennis over andere landen en over onze positie in de wereld was en is van groot belang. Daar komt bij dat de samenleving een steeds grotere diversiteit kent en de Nederlandse burgers, dus ook onze leerlingen,  in toenemende mate in aanraking komen met de ontwikkeling in andere landen, hun talen, hun culturen en wellicht na hun middelbare school een opleiding in het buitenland gaan volgen. Daarom vormt internationalisering een vanzelfsprekend onderdeel van ons onderwijs. Leerlingen en docenten moeten over een oriëntatie, kennis en vaardigheden beschikken waarmee ze in internationale contexten in buiten- en binnenland kunnen communiceren en samenwerken  en kunnen reflecteren op internationale vraagstukken.

Het uitstekend beheersen van meerdere vreemde talen is noodzakelijk in onze dynamische maatschappij, maar dat alleen is niet voldoende. Het beheersen van meerdere talen vormt een belangrijke basis voor het uitwisselen van ideeën met mensen uit andere landen en culturen.

Onze leerlingen krijgen structureel de kans om internationale contacten aan te gaan en op verschillende terreinen met jongeren uit andere landen samen te werken.

Om dit te bereiken maakt het Porta Mosana College deel uit van diverse nationale en internationale netwerken zowel op het gebied van taalverwerving als op het gebied van culturele uitwisselingen. We streven naar een evenwichtige spreiding van internationaliseringsactiviteiten over de verschillende leerjaren. 

Unescoschool

Het Porta Mosana College maakt deel uit van het wereldwijd UNESCO-scholennetwerk:  Internationale verbondenheid, verdraagzaamheid en solidariteit zijn hier belangrijke doelstellingen. 

Unescoscholen maken leerlingen vertrouwd met vier thema’s: duurzaamheid, vrede, culturele diversiteit en mensenrechten. 

Binnen het netwerk van Unescoscholen neemt de school deel aan een interculturele dialoog met scholen uit verschillende landen, waarbij het leren van elkaar het uitgangspunt is. Een belangrijke doelstelling is dat er een schoolklimaat heerst, waarin leerkrachten en leerlingen met verschillende achtergrond  harmonieus kunnen samenwerken.

Ook hieraan zijn onderwijsprojecten gekoppeld. In de brugklas wordt het spel Een culturele reis rond de wereld gespeeld. Via dit project maken leerlingen op een leuke en simpele manier kennis met Unesco en het begrip immaterieel erfgoed.

LinQ-school

Het LinQ-netwerk heeft als doel het versterken van het talenonderwijs Frans en Duits. De basisprincipes van de LinQ-didactiek maken het talenonderwijs efficiënter en aantrekkelijker:

  •  ‘doeltaal = voertaal’ tijdens de les;
  • een communicatieve aanpak met activerende en taakgerichte werkvormen;
  • aandacht voor land, cultuur en actualiteit;
  • authentieke taalsituaties, waarbij gebruik gemaakt wordt van internationalisering voor taalverwerving; native speakers; eentalig lesmateriaal.
  • gebruik maken van Europese instrumenten als het Europees Referentiekader voor Moderne Vreemde Talen (ERK), internationaal erkende taalcertificaten zoals DELF juniorGoethe-ZertifikatDeutsches Sprachdiplom (DSD) en Europass.

Erasmus Plus 

Erasmus+ is het Europese subsidieprogramma voor onderwijs, jeugd en sport. Aan de basis staat de gedachte dat investeringen in onderwijs, opleidingen en niet-formeel leren van cruciaal belang zijn om mensen – ongeacht hun leeftijd of achtergrond – de kans te geven zich voortdurend te ontwikkelen oftewel: een leven lang te leren.

Doel van Erasmus + projecten is bevordering van Europees burgerschap door grensoverschrijdende samenwerking rond een bepaald thema. Binnen een project bestaat er ook voor een aantal leerlingen de mogelijkheid deel te nemen aan een mobiliteitsbezoek: een bezoek aan een van de buitenlandse partnerscholen.

VIOS

VIOS stelt het verankeren van internationalisering in het schoolbeleid centraal. Er zijn diverse uitwisselingen met partnerscholen in het buitenland daarbij gesteund door het Nederlandse subsidieprogramma VIOS. Deze uitwisselingen vinden plaats op basis van verblijf in het gastgezin van een leerling van een buitenlandse partnerschool en bij het tegenbezoek in het gezin van onze leerling.

Dit lopende schooljaar staan er ook weer uitwisselingen gepland met een aantal partnerscholen in Finland, Spanje, Tsjechië, Oostenrijk.

Taalassistent(e) Frans

Om het niveau van de leerlingen op het gebied van Frans te verhogen heeft de school jaarlijks, via EP Nuffic, de beschikking over een taalassistent(e): deze pas afgestudeerde native speaker werkt gedurende het schooljaar om onze leerlingen vooral op het gebied van taalvaardigheid van de leerlingen te verhogen. Vooral op het gebied van spreekvaardigheid.

Daarnaast is dankzij de samenwerking met het Waalse deelgewest een Franstalige docente sedert 2014 gedetacheerd op onze locatie. Zij houdt zich o.a. bezig met de ontwikkeling van tweetalig Frans in modulaire vorm en organiseert o.a. de maatschappelijke stage van diverse leerlingen in het Franstalige gebied.

Euregioschool

Het project Euregioschool is erop gericht om het buurtaal- en cultuuronderwijs te versterken. Het Porta Mosana College is in dit kader betrokken bij de inrichting en ontwikkeling van versterkt onderwijs in de Franse en Duitse taal.

Projectdagen

Tijdens de projectdagen wordt ook vanuit een internationale invalshoek naar het thema van de projectweek gekeken. Met name de grensregio wordt er zoveel mogelijk bij betrokken. 

Enkele voorbeelden: Euregio Literaturpreis für Schüler, bezoek aan het Gallo-Romeins Museum in Tongerentaaldorpen Frans of Duits op locatie in de grensregio.

Talenonderwijs

Versterkt Engels

Leerlingen van de bovenbouw havo en atheneum hebben de mogelijkheid om te kiezen voor versterkt Engels om een Cambridge Certificate te behalen.

Versterkt Frans

Leerlingen van de onderbouw hebben de mogelijkheid om het diploma Delf Scolaire te behalen na leerjaar 3. Het streven daarbij is niveau A2 of B1 van het Europees Referentie Kader (ERK). 

Versterkt Duits

Leerlingen in de onderbouw van het Atheneum hebben de mogelijkheid een Goethe certificaat te behalen aan het einde van leerjaar 3. Streven daarbij is niveau B1 of B2 van het ERK.

Spaans

Vanaf leerjaar 2 kunnen leerlingen kiezen voor het keuzevak Spaans. De leerlingen kunnen in de bovenbouw kiezen voor het examenvak Spaans.

Tweetalig onderwijs, tto

Het vwo-onderwijs kent naast het atheneum en gymnasium ook een tweetalige afdeling atheneum en gymnasium, een door EP Nuffic gecertificeerd Senior tto, waar meer dan de helft van de vakken in het Engels wordt gegeven en waar global citizenship een speerpunt is. In de bovenbouw doen de tto-leerlingen in leerjaar 4 een Cambridge Advanced Exam en in leerjaar 6 English A2 van het International Baccalaureat, een toegangsbewijs voor internationale universiteiten. Voorts kunnen tto leerlingen kiezen voor het vak Global Perspectives and Independent Research Report, waarin een kritische reflectie op global issues centraal staat. In leerjaar 1 is er een fieldtrip naar Engeland, in leerjaar 3 een studiereis naar Berlijn, en in leerjaar 6 een culturele IB fieldtrip. Een groeiende groep tto leerlingen doet de community service learning, de maatschappelijke stage, in het buitenland of in Nederland en geeft bijvoorbeeld Engelse les op basisscholen.

Overige activiteiten

Er gebeurt nog veel meer op het gebied van internationalisering. Dit kan per schooljaar verschillen. Enkele voorbeelden zijn:

  • CKV Parijs-reis
  • Kerstconcertreis  naar Wenen
  • Kunstreis naar Milaan
  • Stedenreizen naar o.a. Berlijn, Dublin en Rome.