background

HAVO, DE WEG NAAR JOUW TOEKOMST!

Schooljaar 2019-2020 is de start van een nieuwe havo-opleiding en een nieuwe tweetalige havo-opleiding op het Porta Mosana College. Uitgangspunt daarbij vormt enerzijds de lange ervaring in havo-onderwijs op Porta en anderzijds de succesvolle traditie van het tweetalig onderwijs.

De havo (hoger algemeen voortgezet onderwijs) is een vijfjarige opleiding die voorbereidt op een studie aan het hoger beroepsonderwijs (hbo).

Leerlingen kunnen na de havo ook doorstromen naar het vwo. We dagen je uit het beste uit jezelf te halen, je talenten te ontwikkelen.

Op de havo leer je vragen te beantwoorden als “Wie ben ik? Wat kan ik? Wat wil ik?” Je leert zelfstandig werken en natuurlijk krijg je daarbij hulp van je mentor en docenten van het havo-team, want leren doe je samen!

Leren leren centraal

We willen dat iedere leerling het beste uit zichzelf kan halen. Het versterken van jouw leerkracht en het stimuleren van jouw groei staat centraal in ons onderwijs. Je krijgt daarom ook de tijd om te groeien tijdens een tweejarige brugperiode.

In de havoklassen bieden wij onderwijs met veel afwisseling in werkvormen en met aandacht voor directe feedback van de docent op het werk van de leerling. Zo haalt de leerling zijn eigen leerdoelen en blijft de motivatie behouden. Havoleerlingen zijn vaak snelle denkers die graag het hoe en waarom willen weten. Verder heeft een havoleerling heeft behoefte aan structuur en begeleiding.

In de lessen wordt een heldere structuur aangeboden en is er veel aandacht voor het ‘leren leren’. De havoleerlingen in leerjaar 1 en 2 krijgen naast alle reguliere lessen twee uur extra per week “leren leren”. Daarin gaat de aandacht uit naar 21ste-eeuwse (studie)vaardigheden, waarin de kernvakken Nederlands, Engels en wiskunde centraal staan.

Formatief en summatief meten

De toetsen zijn vervangen door kleine metingen (formatief) waarop de docent je feedback geeft op je (leer)groei voor dat vak. Daarna komen pas grotere metingen (summatief),waarin je kunt laten zien waar je staat. Samen met je mentor, de docenten en je ouders kijk je iedere periode hoe het met je gaat.

Persoonlijke aandacht in een veilig leerklimaat

Onder persoonlijke aandacht verstaan we de zorgvuldige begeleiding van de leerlingen. De mentor is daarin de spil. Een klein team van mentoren en vakdocenten is verantwoordelijk voor het onderwijs en de begeleiding van de havoleerlingen.

Op deze manier houden we de school veilig en overzichtelijk. De teamleden kennen hun leerlingen goed; ze weten hoe je werkt, waarin je goed bent en wat je nog moeilijk vindt.

De mentoren, docenten en het zorgteam bieden je hulp als je een steuntje in de rug nodig hebt.

Iedere klas heeft een of meerdere mentoren die de rol van vertrouwenspersoon vervullen. De mentoren begeleiden ook de leerlingen bij hun leerproces en keuzes die ze maken in

het eerste en tweede leerjaar. Zowel leerlingen als ouders kunnen bij de mentor terecht met vragen over school. Om ervoor te zorgen dat de leerlingen zich aan het begin van het schooljaar meteen op hun gemak voelen, start het schooljaar met een introductieprogramma. Zo kan iedereen kennismaken met zijn klasgenoten en de mentor en de weg leren vinden in het schoolgebouw.

Persoonlijk contact

We vinden de contacten met de ouders heel belangrijk. Daarom houden we de lijnen kort. We organiseren bij aanvang van elk schooljaar een kennismakingsavond tussen de ouders en de mentor en in de loop van het jaar enkele ouderavonden.

Zorgadviesteam

Soms hebben leerlingen om gemotiveerd te blijven of om de stof beter onder de knie te krijgen extra hulp nodig. Dan staat een zorgadviesteam klaar om de leerlingen die hulp te bieden die ze nodig hebben. 

Extra hulp

Bij sommige vakken heb je misschien ondersteuning nodig. Dan kun je extra hulp van je docent vragen. We bieden dan wekelijks die hulp aan tijdens de keuzewerktijd (kwt).

Extra aanbod

Naast het vaste programma kies je ook een keuzevak. We bieden bij voldoende deelname, de volgende keuzevakken aan:

  • Onderzoeken & Ontwerpen ( O&O)
  • Informatica
  • Culturele en Kunstzinnige Vorming (de kunstfabriek)
  • Sport & Lifestyle

Je mag dit keuzevak zelf kiezen, dus je kiest een vak dat goed aansluit bij jouw interesse.

Versterkt talenonderwijs

Vanaf leerjaar 1 kun je alle moderne talen volgen op een versterkte manier. Hiermee kun je internationaal gewaardeerde certificaten behalen voor versterkt Frans (Delf-Scolaire),versterkt Duits (Goethe) en vanaf de bovenbouw versterkt Engels (Cambridge Certificates).

We bereiden de leerlingen voor op een internationale wereld. Zo worden zij wereldburgers’. Daarom vormt internationalisering een vanzelfsprekend onderdeel van ons onderwijs.

De brugklas: welk onderwijstype past?

Leerlingen met een havo-of een havo/tl-advies zijn van harte welkom in de brugklas havo. Op de tweetalige havo zijn leerlingen welkom met een stevig havo- of een havo/vwo-advies.

Tweejarige brugperiode

Alle leerlingen begeleiden we zo optimaal mogelijk om na een tweejarige brugperiode in te kunnen stromen in havo 3. De informatie en de adviezen die we van de basisschool krijgen zijn belangrijk voor het begeleidingstraject. Het advies van de basisschool is hierbij doorslaggevend.

Welke vakken?

In de tweejarige brugperiode volgen de leerlingen allerlei verplichte vakken zoals Nederlands, Duits, Frans, geschiedenis, aardrijkskunde, wiskunde, biologie, nask (natuurkunde/ scheikunde), drama, muziek, tekenen en Lichamelijke Opvoeding. Hierbij bestaat ook de mogelijkheid om versterkt talenonderwijs te volgen en internationaal gewaardeerde certificaten te behalen. Daarnaast kiest elke leerling een keuzevak. De havoleerling heeft twee uur “leren leren”, waarbij specifieke aandacht wordt besteed aan havo competenties.

Leerlingen kunnen deelnemen aan sportieve, culturele en sociale activiteiten. Ook kunnen zij deelnemen aan stedenreizen en uitwisselingen. Twee maal per jaar zijn er projectdagen en activiteiten rondom een vakoverstijgend thema. We organiseren een aantal activiteiten die het op school gezellig maken zoals, disco’s, sporttoernooien en een Open podium.

Extra mogelijkheden in de Bovenbouw

Porta Mosana Business School

Ben je geïnteresseerd in het bedrijfsleven en wil je meer weten over economie? Dan kun je in de bovenbouw kiezen voor de vakken M&O (Management en Organisatie) en economie. Daarnaast kun je het programma van de Porta Mosana Business School volgen. Hierbij werken we samen met bedrijven die je de kans geven om je economische kennis te gebruiken en uit te breiden.

Tweetalig onderwijs in de bovenbouw

Ofschoon we nog maar net gestart zijn met de brugklas, weten we nu al dat we in de bovenbouw van tto net als voor atheneum en gymnasium extra vakken en certificaten gaan aanbieden. Dat betreft Global Perspectives en IB English, beide op havoniveau.

Sport in de Tweede Fase

In de Tweede Fase (vanaf klas 4) kun je het eindexamenvak BSM kiezen: BSM (Bewegen, Sport en Maatschappij). Naast je gewone uren LO ben je dan nog drie lesuren extra per week bezig met dit vak. Hier leer je onder andere het organiseren van bewegen, les- en leidinggeven, fysiologische aspecten van bewegen. Het is een perfecte aansluiting met verdere hbo- en wo-opleidingen in de sport- en gezondheidsleer.
 

Onze school draagt de naam “SPORTVRIENDELIJKE SCHOOL”. Daarom worden er veel toernooien georganiseerd: basketbal, volleybal en voetbal. Ook staat er jaarlijks een schoolcross op het programma. Buiten school nemen we regionaal en landelijk deel aan enkele sportontmoetingen met andere scholen. In samenwerking met het NOC-NSF begeleiden we leerlingen die op regionaal of landelijk niveau topsport bedrijven.

Zoals je ziet zijn er voor alle leerlingen genoeg mogelijkheden om zich te ontplooien en te profileren in onze sportcultuur.