background

Ouderraad

Het HAVO/VWO/TTO deel van het Porta Mosana college heeft een ouderraad met vertegenwoordigers van ouders van leerlingen uit de verschillende leerjaren.
Waarom een ouderraad?
De ouderraad zorgt voor een goed contact met en tussen ouders/verzorgers van de leerlingen en de school. Ouders en directie/teamleiders/docenten van de school praten samen over allerlei onderwerpen met het doel het onderwijs voor onze kinderen goed te behouden waar het goed is en samen te verbeteren waar het beter kan.

Wat doet de ouderraad?
De ouderraad fungeert als informatie- en adviesplatform voor ouders van het Porta Mosana College Havo/VWO/TTO, vanuit de invalshoek de kwaliteit van het onderwijs te borgen en te verbeteren en de betrokkenheid van ouders bij de school te vergroten.

De ouderraad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de schoolleiding en de MR en is daarmee een klankbord voor de schoolleiding. In tegenstelling tot de medezeggenschapsraad (MR) heeft de ouderraad geen instemmings- dan wel adviesrecht.

De ouderraad heeft tot doel toekomstige ontwikkelingen, zoals het Masterplan “Herstructurering VO Maastricht”, positief te beïnvloeden vanuit de invalshoek het hoogwaardige en veelkleurige VO-onderwijs van het Porta Mosana College te behouden en verder te ontwikkelen. In dat kader spant zij zich ook in om een verbetering van de organisatie en sturing van het Voortgezet Onderwijs in Maastricht te bewerkstelligen.

Daarnaast besteedt de ouderraad aandacht aan allerlei onderwerpen die te maken hebben met het functioneren van en de sfeer op school, zoals lesuitval, aanschaf van boeken, indeling van proefwerkweken, ouderbijdrage,  gebruik van computers, regels rondom mobiel telefoongebruik enz. Ook worden in de ouderraad algemene thema’s besproken, zoals ontwikkelingen die de toekomst van het onderwijs raken, onderwijsvernieuwing, veiligheid, gezonde voeding en pedagogisch klimaat op school en daarbuiten, of meer actuele concrete thema’s zoals pesten, gebruik van alcohol of andere genotsmiddelen. Tevens organiseert de ouderraad activiteiten die gericht zijn op het vergroten van de ouderbetrokkenheid. Tot slot wordt er samengewerkt met de leerlingenraad en de MR.

Wie is de ouderraad en hoe  kunt u participeren?


Iedereen kan toetreden tot de ouderraad. De ouderraad kiest een bestuur dat zorgdraagt voor de dagelijkse gang van zaken. De OR komt tijdens het schooljaar in principe 1 keer per maand bijeen, samen met een of meer vertegenwoordigers van de schoolleiding. Dit is ongeveer 8 keer per jaar. De OR mag zeggen wat zij van het reilen en zeilen op school vindt. Dit  doet zij op een positieve, opbouwende manier en  haar leden constateren dat hiernaar geluisterd wordt. De communicatie is er een van open vizier en wederzijds respect. De vergaderingen van de ouderraad zijn openbaar en u heeft het recht zaken in overleg met de voorzitter ter tafel te brengen. De ouderraad bespreekt geen persoonlijke casuïstiek.

Om te voorkomen dat de ouderraad alleen spreekt vanuit eigen ervaring, is het belangrijk dat de ouders (en leerlingen) hun input, signalen, ideeën, vragen of suggesties kenbaar maken. Dit kan altijd door een email te  sturen naar: db.or.portamosana@gmail.com.

De bestuursleden in 2018-2019:

Theo Braam (penningmeester)

Berend Brouwer (voorzitter) (06-30686193)

Liliane Geraerds (secretaris)

Anne Marie Leufkens (lid)

Annemarie van Zeijl (vicevoorzitter)

Mireille de Leeuw  (lid)

Toekomstige ontwikkelingen

Mede gelet op de turbulente ontwikkelingen in het Voortgezet Onderwijs in Maastricht heeft de ouderraad recent besloten de informele structuur van de ouderraad om te zetten in een formele. De ouderraad wordt een vereniging, die open staat voor alle ouders van het Porta Mosana College. Daardoor zijn we beter in staat ouders te vertegenwoordigen en te organiseren. De positie naar de schoolleiding verandert daardoor overigens niet: een oudervereniging heeft evenmin een formeel advies- of instemmingsrecht; deze rechten berusten - zoals gezegd -  bij de Medezeggenschapsraad. Zodra de vereniging is opgericht, zullen we hierover berichten.

Vergaderdata ouderraad 2018-2019

4 september

10 oktober (gewijzigde datum, in plaats van 9 oktober)

13 november

11 december

15 januari

19 februari

26 maart

7 mei

11 juni

De vergaderingen beginnen om 19:30 uur en vinden plaats op de locatie aan de Oude Molenweg. De notulen van de vergaderingen worden – zodra ze zijn vastgesteld – op de website geplaatst.