Porta Mosana

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) is de wettelijke vertegenwoordiging van ouders, leerlingen en personeel.

Waar directie en bestuur eindverantwoordelijke zijn voor de gang van zaken in en om de school, beslissen zij niet zomaar wat er met de school gebeurt. Er is over belangrijke zaken altijd eerst overleg met de medezeggenschapsraad (MR).

Medezeggenschap in het onderwijs is wettelijk verplicht. Sinds 1981 bestond de Wet Medezeggenschap Onderwijs (WMO). Per 1 januari 2007 is de Wet Medezeggenschap op Scholen (de WMS) daarvoor in de plaats gekomen.

De MR overlegt met directie en schoolbestuur over belangrijke schoolzaken. Enkele voorbeelden:

  • de besteding van het geld van de school
  • het vaststellen van vakanties en vrije dagen
  • fuseren met een andere school
  • de manier waarop men ouders wil laten meehelpen in het onderwijs en bij andere activiteiten

Over sommige onderwerpen mag de MR het bestuur alleen adviseren, maar er zijn ook zaken waarin de MR een zwaardere stem heeft. Het bestuur mag een bepaald besluit dan pas uitvoeren als de MR er mee heeft ingestemd.

Voor contact met de MR van het Porta Mosana College kunt u mailen naar mr@portamosana.nl.

MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT tbv een school onder bestuur van de Stichting LVO

Samenstelling Medezeggenschapsraad Porta Mosana College

Personeelsgeleding

VMBO

Ine Weerts-Drummen        i.drummen@stichtinglvo.nl         voorzitter   

Tanja Schrijnemakers        t.schrijnemakers@stichtinglvo.nl

Havo/Vwo/Tto

Michel Feron                     m.feron@stichtinglvo.nl            vicevoorzitter

Anton Janssen                   a.janssen@stichtinglvo.nl       

Manon Walthie                  m.walthie@stichtinglvo.nl         GMR

Evelyne Hooft-Hendricks    e.hooft@stichtinglvo.nl          

Oudergeleding

Fabienne Borst                 fabienne.kengen@planet.nl        H/V

Uranela de Goey               u.degoey@stichtinglvo.nl           H/V

Patrica Thal-Coolen           patriciatahlcoolen@gmail.com    VMBO

Leerlinggeleding

Alexandra Wezenaar        alexandra@wezenaar.eu             H/V+GMR

Colin Hermans                 cbeh03@gmail.com                    H/V

Jesse Klassen                   jesseklassenMR@gmail.com       VMBO

De vergaderingen van de MR zijn openbaar en vinden plaats aan de Noormannensingel, aanvang 19:00-20:00 uur vmbo en 21:00-22:00 uur havo/vwo.

Vergaderdata zijn opgenomen in de jaaragenda