Porta Mosana

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) is de wettelijke vertegenwoordiging van ouders, leerlingen en personeel.

Waar directie en bestuur eindverantwoordelijke zijn voor de gang van zaken in en om de school, beslissen zij niet zomaar wat er met de school gebeurt. Er is over belangrijke zaken altijd eerst overleg met de medezeggenschapsraad (MR).

Medezeggenschap in het onderwijs is wettelijk verplicht. Sinds 1981 bestond de Wet Medezeggenschap Onderwijs (WMO). Per 1 januari 2007 is de Wet Medezeggenschap op Scholen (de WMS) daarvoor in de plaats gekomen.

De MR overlegt met directie en schoolbestuur over belangrijke schoolzaken. Enkele voorbeelden:

  • de besteding van het geld van de school
  • het vaststellen van vakanties en vrije dagen
  • fuseren met een andere school
  • de manier waarop men ouders wil laten meehelpen in het onderwijs en bij andere activiteiten

Over sommige onderwerpen mag de MR het bestuur alleen adviseren, maar er zijn ook zaken waarin de MR een zwaardere stem heeft. Het bestuur mag een bepaald besluit dan pas uitvoeren als de MR er mee heeft ingestemd.

Voor contact met de MR van het Porta Mosana College kunt u mailen naar mr@portamosana.nl.

MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT tbv een school onder bestuur van de Stichting LVO

Samenstelling MR schooljaar 2017-2018

Personeelsgeleding

Havo/Vwo/Tto

Michel Feron            m.feron@lvomaastricht.nl  

Anton Janssen             a.janssen@lvomaastricht.nl         Vice-voorzitter

Manon Walthie             m.walthie@lvomaastricht.nl         GMR

Martin Wlazlo               m.wlazlo@lvomaastricht.nl         

VMBO

Ine Drummen               i.drummen@lvomaastricht.nl        Voorzitter

Tanja Schrijnemakers   t.schrijnemakers@lvomaastricht.nl

Oudergeleding

Fabienne Borst             fabienne.kengen@planet.nl         H/V+ OPR / Secretaris

Uranela de Goey           u.degoey@lvomaastricht.nl         H/V

Leerlinggeleding

Colin Hermans              cbeh03@gmail.com                      H/V

Alexandra Wezenaar    alexandra@wezenaar.eu             H/V+GMR

De vergaderingen van de MR zijn openbaar en vinden plaats aan de Noormannensingel, aanvang 19.00 uur.

Vergaderdata

27 september

25 oktober

22 november

20 december

31 januari

14 maart

11 april

23 mei

20 juni (o.v.b.)