background

Terugblik op het schooljaar

Het schooljaar 2018-2019 loopt ten einde. Tijd voor een korte reflectie. De start van dit schooljaar was geen gemakkelijke, omdat het docententeam aangeslagen was door de zogenaamde VPK-crisis aan het einde van het vorig schooljaar (2017-2018). Als gevolg van de personele unie binnen LVO Maastricht werd het Porta Mosana College onevenredig hard getroffen door verplaatsing van medewerkers binnen alle Maastrichtse scholen. Gelukkig hebben aanvullende maatregelen van het College van Bestuur ervoor gezorgd dat onze school een aantal docenten met specifieke expertise heeft kunnen behouden en wij ook dit jaar weer kwalitatief goed onderwijs hebben kunnen bieden.

Gedurende het schooljaar heeft de voorgenomen fusie tussen het Porta Mosana College en het Sint-Maartenscollege de leerlingen, de ouders en het personeel bezig gehouden. Hoewel de meeste stakeholders de kansen erkennen, die een fusie biedt voor de kwaliteit van het voortgezet onderwijs in Maastricht, zijn er zorgen over de mate waarin  de stakeholders, met name leerlingen en ouders, betrokken worden bij de plannen. De medezeggenschapsraad heeft dan ook niet kunnen instemmen met het voorgenomen besluit om te fuseren. De MR vraagt om inspraak en betrokkenheid van de stakeholders. Tevens stelt de raad een aantal voorwaarden, die de kwaliteit van het onderwijs op onze school borgt en in een toekomstige fusieschool verankert. Hiermee kan ook een herhaling van de eerder genoemde VPK-crisis voorkomen worden. Deze voorwaarden vormen een goede basis voor de volgende stappen in het fusieproces.

Ten gevolge van de examencrisis op het VMBO Maastricht werden andere Maastrichtse scholen onderworpen aan stevige onderzoeken van de Inspectie van het Onderwijs, zo ook het Porta Mosana College havo-vwo. Hoewel de kwaliteit van onze school met een voldoende werd beoordeeld, kregen wij een drietal verbeteropdrachten. Deze zijn inmiddels uitgevoerd en bij het laatste voortgangsgesprek heeft de Inspectie aangegeven, dat ook deze drie onderdelen op orde zijn.

Deze week hebben we aan 87 havo- en 170 vwo-leerlingen met trots diploma's kunnen uitreiken. U leest hier in onderstaand artikel meer over.

Onze school kent een goede aanmelding. We beginnen het volgend schooljaar met 260 nieuwe brugklassers van havo tot gymnasium, inclusief tweetalig onderwijs. Op deze aanmelding mogen we heel trots zijn. Zij duidt op vertrouwen in de kwaliteit van onze school.

Voor het komend schooljaar staan we in de startblokken. De medezeggenschapsraad heeft instemming gegeven aan het door de schoolleiding, en met inspraak van zowel het personeel als de leerlingen, voorgestelde onderwijsaanbod, aan de leslengte en aan de jaarplanning. Na een strak en complex formatietraject met soms lastige aanpassingen staat nu een stevig team klaar om onderwijs te verzorgen voor ruim 1100 leerlingen. We continueren ons schoolbeleid om onderwijs op maat te bieden en leerlingen te begeleiden in hun persoonlijke ontwikkeling.

Afgelopen schooljaar zijn we als team aan het werk geweest en hebben alle partijen (leerlingen, ouders, medewerkers) zich ten volle ingezet voor de kwaliteit van onze school. Een dergelijke betrokkenheid waarderen we zeer en we willen dan ook iedereen, die hierbij betrokken is geweest, bedanken voor de constructieve rol die zij hierbij hebben gespeeld.

Per 1 augustus zal onze nieuwe directeur, de heer Tim Neutelings, aantreden. Hij heeft al met leerlingen, personeel en ouders gesproken en zal zich in augustus voorstellen aan de hele gemeenschap van het Porta. Wij wensen hem alle succes bij het verder ontwikkelen en borgen van de kwaliteit van onze school, nu op het Porta Mosana College en in de toekomst in een te vormen brede scholengemeenschap in Maastricht-oost.

Ik wil van de gelegenheid gebruik maken om iedereen hartelijk te bedanken voor zijn of haar inzet gedurende het afgelopen schooljaar. Het schoolleiding ervaart het resultaat van ons werk als een gezamenlijk product, dat gerealiseerd werd door een sterk team van onderwijsgevenden, ondersteuners en schoolleiding.

Leerlingen en medewerkers gaan nu genieten van een welverdiende vakantie. In augustus wordt de draad weer opgepakt. Fijne vakantie voor eenieder!

Namens de schoolleiding,

Jack Cortenraad< terug naar overzicht