Porta Mosana

Nieuws

16-5-2018 |Rapporten ouder – en leerlingtevredenheid schooljaar 2017 – 2018

Ouders en leerlingen worden jaarlijks als onderdeel van de kwaliteitszorg middels digitale vragenlijsten uit kwaliteitscholen.nl bevraagd op hun mening ten aanzien van verschillende aspecten van de school en het onderwijs. De onderzoeken werden ingevuld door leerlingen uit zowel de havo- als ook de vwo-afdeling.

9-5-2018 |Begaafdheidsprofielschool (BPS): verslag visitatie

Om de vier jaar wordt iedere Begaafdheidsprofielschool (BPS) in het kader van een hercertificering gevisiteerd. Voor onze school was dit op 17 april. De visitatiecommissie, bestaande uit de voorzitter van de Vereniging BPS, een schoolleider, een docent en drie leerlingen van andere Begaafdheidsprofielscholen, voerde een hele dag uitvoerige gesprekken met de schoolleiding, diverse docenten, leerlingen en ouders. Aan het einde van deze dag heeft de visitatiecommissie haar bevindingen met de schoolleiding besproken en kenbaar gemaakt welk advies zij aan het bestuur van de vereniging van Begaafdheidsprofielscholen zal geven met betrekking tot het al dan niet verlengen van het keurmerk BPS voor vier jaar.

9-5-2018 |Bezorgde Ouders Porta en petitie leerlingen

De groep Bezorgde Ouders Porta organiseerde maandag 8 mei een debat met de Centrale Directe (CD) van LVO Maastricht en het College van Bestuur (CvB) van LVO. Ruim 175 ouders woonden dit debat bij. Onder leiding van een moderator voerde een panel van een vijftal ouders een gesprek met André Postema (CvB) en Guido Beckers en Jeffreye Vossen (CD).

Voorafgaand aan de bijeenkomst hebben leerlingen een petitie aan CD en CvB aangeboden: Behoud van 125 verplaatsbare docenten binnen LVO Maastricht.

11-4-2018 |Procedure rond overstappen van leerlingen naar een andere school

Vlak voor de zomervakantie stappen sommige leerlingen over van de ene naar de andere school. De scholen in Maastricht, Heuvelland en Parkstad hebben met elkaar afgesproken dit samen te regelen.

11-4-2018 |Examenexpositie tekenen havo 5 en vwo 6

Vanaf 11 april is de bijzondere diverse en kleurrijke expositie van examenwerk tekenen van havo 5 en vwo 6 te bezichtigen in OLC 1 en 2.